Back to top

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland is een van de tweeëntwintig waterschappen die Nederland telt. Het is gevestigd in Leiden. Het gebied waarin Rijnland werkt, strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda.

Rol in netwerk: 
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden
Nederland
071-3063063

Oorlogsbronnen Hoogheemraadschap van Rijnland

Stukken betreffende arbeidsinzet en bescherming van polderwerken in oorlogstijd, 1939-1945 ca. 1 omslag
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Arbeid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Arbeidsinzet
 • Krijgsverrichtingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende arbeidsinzet en bescherming van polderwerken in oorlogstijd, 1939-1945 ca. 1 omslag
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451913
Stukken betreffende het instellen van een kadeleger of dijkwacht, 1940
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Stukken betreffende het instellen van een kadeleger of dijkwacht, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147452049
Stukken betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen voor waterstaatswerken in oorlogstijd, 1939, 1944.. 4 stukken
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen voor waterstaatswerken in oorlogstijd, 1939, 1944.. 4 stukken
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451939
Stukken betreffende beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen en vorming van een kadeleger.
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Openbare orde en veiligheid
 • Luchtbescherming
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Krijgsverrichtingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Stukken betreffende beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen en vorming van een kadeleger.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147452002
Zijllaan- en Meijepolder, 1683-1979
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
De polder is in 1682 ontstaan door samenvoeging van de Zijllaanse polder en de Meijepolder. * Beide polders moeten in 1647 al bestaan hebben, gezien de vermelding van een Zijllaanse molen en een Meijpoldermolen op de kaart van Dou en Van Broekhuysen uit dat jaar. De Zijllaanse polder had een belastbare oppervlakte van ruim 99 morgen. Na de samenvoeging van beide polders bedroeg de gezamenlijke oppervlakte 168 morgen. In 1688 werd de polder vergroot met twee morgen land aan de Lage Rijndijk, eigendom van het Catharinagasthuis te Leiden. * In 1713 werd de polder nogmaals twee morgen groter. De polder lag in het ambacht (later de gemeente) Leiderdorp en werd in het westen begrensd door de Zijl, in het noorden door de Dwarswatering, in het oosten door de Leisloot, in het zuidoosten door boezemgronden en in het zuidwesten door de Lage Rijndijk. Enkele ten noordoosten van de Lage Rijndijk gelegen blokken boezemland behoorden niet tot de polder. In verband met plannen tot aanleg van wegen en bouw van woningen verwierf de gemeente Leiderdorp na 1960 het overgrote deel van de gronden in de polder. In 1964 besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, waarin de gemeente een absolute meerderheid van stemmen had, over te gaan tot ontpoldering. De vergadering vroeg goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die meedeelden daartoe de nodige stappen te zullen doen. Snel ging dit niet, want pas in de zomer van 1968 presenteerden GS een ontwerp-statenbesluit tot ontpoldering. Dit ontwerp-besluit zou aan Provinciale Staten worden gepresenteerd nadat de gemeente en de polder een ontpolderingsovereenkomst hadden gesloten. In deze overeenkomst moesten de waterstaatkundige en financiële gevolgen van de ontpoldering worden geregeld. Naar aanleiding van een door GS overgelegde model-overeenkomst vroeg de secretaris van de polder zich af of ontpoldering wel wenselijk was. Hij adviseerde nader overleg. Op 28 november 1969 besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden de ontpoldering voorlopig niet door te laten gaan wegens de financiële positie van de polder, de voorgenomen samenwerking met de Munnikkenpolder en de verwachte stijging van het aantal stemgerechtigde ingelanden door uitgifte van op dat moment aan de gemeente Leiderdorp toebehorende gronden. In het kader van de concentratie van polders binnen het hoogheemraadschap van Rijnland werd de polder op 1 januari 1979 opgeheven en opgenomen in het nieuw gevormde waterschap De Oude Veenen.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/2147438625
download