Back to top

Thema's Tweede Wereldoorlog

Kampen
Kampen
Kampen is het verzamelbegrip voor de verblijfplaatsen, meestal in de vorm van barakken, die worden gebruikt om mensen (gedwongen) te verzamelen.
Interneringskampen (Europese)
Appèlplaatsen
Buitenkampers
Goelags
Arbeitserziehungslager
Werkkampen (Tewerkstelling)
Strafkampen
Bewarings- en verblijfskampen
Kampkranten
Doorgangskampen
Kampcommandanten
Kampadministratie
Gijzelaarskampen
Vluchtelingenkampen
Tuchthuizen
Republikeinse kampen
Opvangkampen
Ontvluchtingen
Interneringskampen
Geïnterneerden
Dwangarbeiders
Vernietigingskampen
Transporten
Krijgsgevangenkampen
Kampgeld
Gevangenissen
Bewaking
Barakken
Concentratiekampen
Werkkampen (Buitenkampen)
Vooroorlogse periode
Vooroorlogse periode
Met Vooroorlogse periode wordt bedoeld de periode vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Poolse Corridor
Juliputsch
Rijnlandbezetting
Zaak-Oss
Jordaanoproer
Nacht van de Lange Messen
Ambtenarenverbod
Venlo-incident
Anti-Kominternpact
Neutraliteit
Interbellum
Keizerrijk
Weimar Republiek
Spaanse Burgeroorlog
Volkenbond
Eerste Wereldoorlog
Kolonialisme
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen zijn de relaties tussen landen. Hier vooral gebruikt voor de relaties op politiek en economisch gebied.
Demilitarisering
Koloniale geschiedenis
Oorlogsschulden
Gebiedsverdeling
Veiligheidsbeleid
Isolationisme
Uitleveringen
Atlantic Charter
Lend-Lease Act
Neutraliteit
Appeasement
Geopolitiek
Ambassades
Delegaties
Consulaten
Staatsbezoeken
Interventies
Wapenstilstanden
Asmogendheden
Dekolonisatie
Nationaliteiten
Koude Oorlog
Gemenebest
Expansie
Onderhandelingen
Kolonialisme
Gebiedsuitbreiding
Diplomatie
Conferenties
Verdragen
Buitenlandse politiek
Besprekingen
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode is de periode na afloop van de Tweede Wereldoorlog tot heden.
Vergangenheitsbewältigung
Operatie Black Tulip
Nationaal Holocaust Museum
Re-enactment
Stunde Null
Nederlandse Volks-Unie
Transitional justice
Negationisme
Historikerstreit
Derde generatie
Bevrijdingskinderen
Oorlogsschulden
Atoomoorlog
Denazificatie
Afwikkelingsbureaus
UNESCO
Huldigingen
Velser Affaire
Republik Indonesia
Geallieerde herbezetting
Annexatie-kwestie
Bond van Oud-Illegale Werkers Haarlem
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Pensioen- en Uitkeringsraad
Partij van de Arbeid
Parlementaire Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
Nederlandsche Volksbeweging
Fédération Internationale des Résistants
Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Geldzuivering
Herstelbetalingen
Collaboratie
Collaboratie
Collaboratie is samenwerking met een (buitenlandse) vijand waarbij men zich keert tegen eigen bevolking en overheid.
Nederlandsche Volksdienst
Opleidingskampen
Oostinzet
Knokploegen
Verraad
Vichy
Landstorm
Winterhulp
Oostkolonisatie
Oorlogsvrijwilligers
Collaborateurs
NSB
Openbare orde
Openbare orde
Openbare orde is (het ordentelijk verloop van) het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.
Ordediensten
Criminaliteit
Burgerwacht
Vechtpartijen
Knokploegen
Opstanden
Misdrijven
Rampen
Marechaussee
Grensbewaking
Diefstal
Demonstraties
Burgerbescherming
Branden
Politie
Luchtbescherming
Brandweer
Recht
Recht
Recht wordt hier gebruikt als verzamelbegrip voor alles wat met recht te maken heeft: rechten, rechtspraak, wetten en andere juridische zaken. Gebruik waar mogelijk alleen de specifieke rechtstermen zoals hier aangegeven.
Amnestie
Transitional justice
Adatrecht
Criminologie
Burgerrechten
Wetboeken
Verjaring
Uitleveringen
Hoogverraad
Reclassering
Rechtspositie
Rechterlijke macht
Oorlogsrecht
Onteigening
Notariaat
Mensenrechten
Asielrecht
Advocatuur
Wetgeving
Vrederechtspraak
Volkenrecht
Uitzetting
Strafrecht
Staatsrecht
Rechtswetenschap
Rechtsherstel
Ereraden
Rechtspraak
Grondwet
Processen
Nalatenschappen
Straffen
Propaganda
Propaganda
Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtengoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.
Massapsychologie
V-acties
Anti-geallieerd
Mr. Prikkeldraad
Political Warfare Executive
Office of War Information
Psychological Warfare Division
Psychologische oorlogvoering
Psychologie
Werving
Taalgebruik
Publieke opinie
Straatpropaganda
Religie
Religie
Religie is (een bepaald systeem van) godsdienst.
Antroposofie
Occultisme
Boeddhisme
Kloosterorden
Hindoes
Mystiek
Preken
Protestantisme
Kloosters
Islam
Jehova's Getuigen
Theologie
Rooms-Katholicisme
Geestelijken
Erediensten
Aalmoezeniers
Christendom
Jodendom
Kerken
Derde Rijk
Derde Rijk
Het Derde Rijk is Duitsland in de periode van 1933 tot 1945.
Führerstaat
Nazificatie
Nacht van de Lange Messen
Reichssicherheitshauptamt
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
Lebensborn
Arisering
Hitlergroet
Führerprincipe
Winterhilfswerk
Ordnungspolizei
Kraft durch Freude
Deutsche Arbeitsfront
Hakenkruis
Rijkskanselarij
Reichsarbeitsdienst
Nationaalsocialisme
Politiek
Politiek
Politiek is 1) het geheel van staatkundige beginselen en regels volgens welke een staat, gewest etc., wordt of moet worden geregeerd, en 2) de handelswijze, gedragslijn van een regering ten aanzien van bepaalde objecten.
Ontbinding van politieke partijen
Cultuurpolitiek
Politieke geschiedenis
Sociale politiek
Economische politiek
Defensiepolitiek
Accomodatie
Binnenlandse politiek
Politieke partijen
Buitenlandse politiek
Bijeenkomsten
Ambtenaren
Revoluties
Gevallenen
Gevallenen
Met Gevallenen worden hier bedoeld personen die als militair of ten gevolge van verzet zijn omgekomen door inwerking van directe oorlogshandelingen of maatregelen van de bezetters in Nederland, Nederlands-Indië of elders.
Erelijst der Gevallenen
Lijken
Graven
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs is het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan afzonderlijke of daarvoor bijeenzijnde personen, m.n. onderricht dat op scholen wordt gegeven. Ook gebruikt in de betekenis van de instellingen waaraan onderricht gegeven wordt.
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Hoogleraren
Hogescholen
Universiteiten
Opleidingen
Lesmateriaal
Wetenschappen
Studenten
Scholen
Tewerkstelling
Tewerkstelling
Tewerkstelling is de verplichting opgedragen arbeidsprestaties te leveren.
Kamp Balderhaar
Kamp Schaarshoek
Kamp Kloosterhaar
Kamp Het Wijde Gat
Kamp Schut
Kamp De Witte Peal
Kamp De Vecht
Kamp Bruinhorst
Werkkamp Linde
Kamp Het Overbroek
Kamp De Wittebrink
Kamp Beenderribben
Kamp De Slikken
Invoering van Arbeidsinzet
Kamp De Fledders
Werkkamp Mantinge
Werkkamp Diever B
Werkkamp Diever A
Kamp Arriën
De Zomp
Kamp De Beetse
Kamp Vledder
Twilhaar
Kamp Molengoot
Kamp Kremboong
Arbeitserziehungslager
Dwangarbeiders
Arbeidsdienst
Arbeidsinzet
Dwangarbeid
Oorlogvoering
Oorlogvoering
Oorlogvoering is het voeren van oorlog. Hier gebruikt als verzamelnaam voor alles wat met voeren van oorlog te maken heeft, met name de militaire zaken.
Schemeroorlog
Burgerdoelen
Bevoorradingen
Kamikaze
Burgeroorlogen
Blokkades
Militaire oefeningen
Winteroorlog
Veldhospitalen
Bacteriologische oorlogvoering
Terrorisme
Duitse invasie
Oorlogvoorbereiding
Plunderingen
Pacific-Oorlog
Oorlogsverklaringen
Oorlogen
Militaire operaties
Intochten
Interventies
Gedwongen prostitutie
Eindstrijd
Decodering
Crashes
Chemische oorlogvoering
Meidagen 1940
Wapenstilstanden
Verkrachtingen
Strategie
Aanval op Pearl Harbor
Inundaties
Verliezen
Economie
Economie
Economie is het geheel van de financiële middelen, de handel en de industrie van een land, stad, regio e.d.
Kartelvorming
Oorlogsschulden
Deutsche Revisions- und Treuhandgesellschaft A.G.
Wirtschaftsprüfstelle
Verzekeringen
Onteigening
Bankwezen
Oorlogswinst
Oorlogseconomie
Mijnbouw
Fondsen
Economische politiek
Corporatisme
Boycot
Bouwnijverheid
Bosbouw
Zwarthandel
Werkgeversorganisaties
Schulden
Beroepsgroepen
Schadevergoedingen
Ruimtelijke ordening
Verwalters
Statistieken
Opslag
Visserij
Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.
Postverkeer
Bedrijven
Oorlogsschade
Levensonderhoud
Jacht
Vervolging
Vervolging
Vervolging is het vervolgen of vervolgd worden, aantasting in vrijheid en persoon (vrijheidsberoving, mishandeling, vernedering, levensbedreiging).
Etnische zuiveringen
Geestelijk gehandicapten
Homoseksuelen
Genocide
Entartete Kunst
Lichamelijk gehandicapten
Psychiatrische patiënten
Eugenetica
Psychiatrische inrichtingen
Woonwagenbewoners
Sinti en Roma
Jehova's Getuigen
Verkrachtingen
Rassenpolitiek
Moordpartijen
Asocialen
Geweldpleging
Euthanasie
Castratie
Afscheidsbrieven
Wreedheden
Vrijmetselarij
Sterilisatie
Zelfmoorden
Namenlijsten
Vluchtroutes
Mishandeling
Ontvluchtingen
Verhoren
Politieke gevangenen
Huiszoekingen
Transporten
Koninklijk Huis
Koninklijk Huis
Het Koninklijk Huis is dat deel van de Nederlandse koninklijke familie dat gerechtigd is tot de troon én onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Daarnaast zijn ook de afgetreden monarch en de echtgenoten van bovengenoemde personen leden van het Koninklijk Huis. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bestond het Koninklijk Huis uit: koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet. Gebruik voor koninklijke huizen in andere landen de term Koningshuizen.
Koningshuizen
Koningskwestie
Koningsgezindheid
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers zijn personen die tengevolge van een oorlog gedood zijn of fysieke (door bijvoorbeeld gewond te zijn geraakt), psychische en/of materiële schade hebben geleden.
Kindsoldaten
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
Zelfmoorden
Weduwen
Vermisten
Troostmeisjes
Namenlijsten
Drenkelingen
Burgerslachtoffers
Lijken
Graven
Oorlogsinvaliden
Oorlogsgetroffenen
Gevangenen
Gewonden
Evacuaties
Evacuaties
Evacuaties zijn het wegtrekken of verplaatsen van groepen personen van een gevaarlijke of omstreden plaats naar een veiligere plaats. Grote evacuaties tijdens de Tweede Wereldoorlog waren die uit het westelijk kustgebied vanwege de bouw van de Atlantikwall en die uit Arnhem en omgeving vanwege Operatie Market Garden.
Kinderlandverschickung
Bureau Afvoer Burgerbevolking
Spergebieden
Noodwoningen
Hulp
Cultuur
Cultuur
De term Cultuur wordt hier gebruikt in twee betekenissen: 1) het geheel van manifestaties van kunst, ontspanning en vermaak; 2) het geheel van normen, waarden, omgangsvormen e.d.
Bellettrie
Modernisme
Lichaamscultuur
Masculiniteit
Entartete Kunst
Kunstroof
Cultuurgeschiedenis
Cultuurpolitiek
Verzuiling
Astrologie
Algemeen Nederlandsch Verbond
Kleinkunst
Cabaret
Variété
Folklore
Intellectuelen
Symboliek
Taalgebruik
Volkskunde
Auteurs
Landschappen
Beeldende kunst
Musea
Miniatuurboekjes
Kunstgeschiedenis
Architectuur
Cultuurkritiek
Vormgeving
Boekhandels
Bibliotheken
Uitgeverijen
Identiteit
Vluchtelingen
Vluchtelingen
Vluchtelingen zijn mensen die uit hun land of woonplaats vluchten of gevlucht zijn voor lijfsgevaar of geweld, of voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee.
Exil
Heimatvertriebenen
Kindertehuis Bingo
Statenlozen
Asiel
Uitzetting
Ballingschap
Vluchtelingenkampen
Volksverhuizingen
Migratie
Vreemdelingen
Displaced Persons
Dagelijks leven
Dagelijks leven
Dagelijks leven is het leven van alledag, het 'gewone' leven. Hier vooral gebruikt voor de zaken die bij burgers plaats of effect hadden, zowel in het openbare leven als in huiselijke kring.
Vrijheidsinperkingen
Familieleven
Seksualiteit
Lichaamsverzorging
Gezinshereniging
Omstanders
Straatbeelden
Verzuiling
Recreatie
Ontruimingen
Ontmoetingen
Moraal
Mantelorganisaties
Geruchten
Folklore
Emoties
Discriminatie
Bevolkingsgroepen
Symboliek
Sociale voorzieningen
Taalgebruik
Publieke opinie
Watervoorziening
Accomodatie
Volksgezondheid
Welzijnszorg
Sieraden
Begrafenissen
Huwelijk
Armoede
Plechtigheden
Organisaties
Verzet
Verzet
Verzet is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die weerstand boden aan de Duitse bezetting.
Conseil National de la Résistance
Dissidenten
Opstand van Warschau
Onafhankelijkheidsfront
Contact-Commissie der Illegaliteit
Fédération Internationale des Résistants
College van Vertrouwensmannen
Hooglerarenverzet
Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
Kunstenaarsverzet
Anti-Duitse houding
Vermommingen
Studentenverzet
Schoolverzet
Vluchtroutes
Knokploegen
Engelandvaarders
Crossings
Verraad
Raad van Verzet
Bekennende Kirche
Verzetsstrijders
Nationaal Comité
Demonstraties
Pilotenhulp
Onderduik
Droppings
Widerstand
Vervalsingen
Sabotage
V-mannen
Verzetsgroepen
Bevrijding
Bevrijding
De Bevrijding is de bevrijding van de Duitse resp. Japanse bezetting/overheersing. In stricte zin vond dat op Nederlands grondgebied plaats op 5 mei resp. 15 augustus 1945. Zuidelijk Nederland werd echter al in het najaar van 1944 (12 september- 3 december) bevrijd. Hier niet alleen gebruikt voor de bevrijdingsdag maar ook voor de dagen/weken direct daarna.
Bevrijdingskinderen
Intochten
Overgangsbewind
Dam-incident
Hotel De Wereld
Nationale feestrokken
Feesten
Aftocht
Dolle Dinsdag
Bijltjesdag
Binnenlandse Strijdkrachten
Arrestaties
Pers
Pers
Pers is hier het middel tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie. Gebruik voor naoorlogse perskanalen (televisie, internet) de term Media.
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Persgilde
Publicatieverboden
Perszuivering
Persvrijheid
Persberichten
Journalistiek
Bioscopen
Bioscoopjournaals
Verordeningenbladen
Periodieken
Nieuwsvoorziening
Omroep
Fotografie
Drukkerijen
Radiozenders
Voorlichting
Luchtfotografie
Censuur
Radio
Nieuwsberichten
Kranten
Illegale pers
Film
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis is de geschiedenis van een bepaalde stad of een bepaald dorp.
Stadhuizen
Paleizen
Kustgebied
Gedenkplaatsen
Standbeelden
Forten
Woningen
Molens
Huizen
Gebouwen
Dorpen
Steden
Regionale geschiedenis
Parken
Kerken
Ideologieën
Ideologieën
Een Ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse.
Rechts-extremisme
Extremisme
Anarchisme
Anti-Communisme
Liberalisme
Neonazisme
Militarisme
Conservatisme
Antifascisme
Sociaal Democraten
Action Française
Vrijmetselarij
Radicalisme
Pangermanisme
Neofascisme
Imperialisme
Dictaturen
Zionisme
Totalitarisme
Stalinisme
Republikeinen
Groot-Nederlandse gedachte
Kolonialisme
Racisme
Pacifisme
Nationalisme
Marxisme
Humanisme
Fascisme
Democratie
Communisme
Nationaalsocialisme
Strijdkrachten
Strijdkrachten
Strijdkrachten zijn de gezamenlijke manschappen waarover voor een strijd kan worden beschikt.
Birmese strijdkrachten
ELAS
Surinaamse strijdkrachten
Letse strijdkrachten
Masculiniteit
Tunesische strijdkrachten
Thaise strijdkrachten
Slowaakse strijdkrachten
Mongoolse strijdkrachten
Chinese strijdkrachten
Zwitserse strijdkrachten
Zweedse strijdkrachten
Turkse strijdkrachten
Tsjechische strijdkrachten
Spaanse strijdkrachten
Roemeense strijdkrachten
Portugese strijdkrachten
Oostenrijkse strijdkrachten
Litouwse strijdkrachten
Libische strijdkrachten
Kroatische strijdkrachten
Jewish Brigade
Hongaarse strijdkrachten
Griekse strijdkrachten
Finse strijdkrachten
Filippijnse strijdkrachten
Egyptische strijdkrachten
Deense strijdkrachten
Bulgaarse strijdkrachten
Brits-Indische strijdkrachten
Braziliaanse strijdkrachten
Albanese strijdkrachten
Bestuur
Bestuur
Bestuur is het besturen, het leiden en regelen van zaken en personen. Hier vooral in de context van (gemeentelijk) overheid.
Referenda
Cultuurpolitiek
Secretarissen-generaal
Sociale politiek
Economische politiek
Overheidsinstellingen
Ministeries
Koninklijke besluiten
Kabinetten
Defensiepolitiek
Accomodatie
Bezettingsbestuur
Regering in ballingschap
Volksvertegenwoordiging
Sultanaten
Bestuursorganen
Staatshoofden
Binnenlandse politiek
Bevolkingsregisters
Vichy
Organisaties
Belastingen
Regering
Parlement
Ambtenaren
Corruptie
Commissies
Verkiezingen
Staatsinrichting
Besprekingen
Algemene Rekenkamer
Ministers
Vormaanduiding
Vormaanduiding
Vormaanduiding is de verzamelnaam voor de uiterlijke gedaanten van objecten; hoe inhoud of idee uitgedrukt is. NB: Gebruik de term Vormaanduiding als zodanig NIET, maar kies een specifieke term uit de vormaanduidingenlijst. Veel vormaanduidingstermen zijn zowel vormaanduiding als onderwerpsaanduiding, bijvoorbeeld: Cartoons (een boek gaat over cartoons, of een boek ìs een cartoon), Kinderboeken (een boek gaat over kinderboeken, of ìs een kinderboek). In dit onderscheid wordt hier niet voorzien.
Overheidspublicaties
Archiefinventarissen
Vergelijkende studies
Bronnenuitgaven
Encyclopedieën
Clandestiene uitgaven
Kinderboeken
Kookboeken
Stripverhalen
Groepsportretten
Bidprentjes
Preken
Reisverslagen
Recensies
Plattegronden
Naslagwerken
Maquettes
Manifesten
Luisterrapporten
Kalenders
Kaartmateriaal
Jaarboeken
Handschriften
Gedenkboeken
Fotoboeken
Essays
Egodocumenten
Telefoonboeken
Zangbundels
Spellen
Persberichten
Verordeningenbladen