Back to top

Thema's Tweede Wereldoorlog

Strijdkrachten
Strijdkrachten
Strijdkrachten zijn de gezamenlijke manschappen waarover voor een strijd kan worden beschikt.
Birmese strijdkrachten
ELAS
Surinaamse strijdkrachten
Letse strijdkrachten
Masculiniteit
Tunesische strijdkrachten
Thaise strijdkrachten
Slowaakse strijdkrachten
Mongoolse strijdkrachten
Filippijnse strijdkrachten
Chinese strijdkrachten
Zwitserse strijdkrachten
Zweedse strijdkrachten
Turkse strijdkrachten
Tsjechische strijdkrachten
Spaanse strijdkrachten
Roemeense strijdkrachten
Portugese strijdkrachten
Oostenrijkse strijdkrachten
Litouwse strijdkrachten
Libische strijdkrachten
Kroatische strijdkrachten
Jewish Brigade
Hongaarse strijdkrachten
Griekse strijdkrachten
Finse strijdkrachten
Egyptische strijdkrachten
Deense strijdkrachten
Bulgaarse strijdkrachten
Brits-Indische strijdkrachten
Braziliaanse strijdkrachten
Albanese strijdkrachten
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis is de geschiedenis van een bepaalde stad of een bepaald dorp.
Stadhuizen
Paleizen
Kustgebied
Gedenkplaatsen
Standbeelden
Forten
Woningen
Molens
Kerken
Huizen
Gebouwen
Dorpen
Steden
Regionale geschiedenis
Parken
Ideologieën
Ideologieën
Een Ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse.
Rechts-extremisme
Anarchisme
Anti-Communisme
Liberalisme
Neonazisme
Conservatisme
Militarisme
Antifascisme
Extremisme
Sociaal Democraten
Action Française
Vrijmetselarij
Radicalisme
Pangermanisme
Neofascisme
Marxisme
Imperialisme
Dictaturen
Zionisme
Totalitarisme
Stalinisme
Republikeinen
Groot-Nederlandse gedachte
Kolonialisme
Racisme
Pacifisme
Nationalisme
Nationaalsocialisme
Humanisme
Fascisme
Democratie
Communisme
Vooroorlogse periode
Vooroorlogse periode
Met Vooroorlogse periode wordt bedoeld de periode vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Zaak-Oss
Anti-Kominternpact
Poolse Corridor
Juliputsch
Rijnlandbezetting
Jordaanoproer
Nacht van de Lange Messen
Ambtenarenverbod
Venlo-incident
Neutraliteit
Interbellum
Keizerrijk
Weimar Republiek
Spaanse Burgeroorlog
Volkenbond
Eerste Wereldoorlog
Kolonialisme
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen zijn de relaties tussen landen. Hier vooral gebruikt voor de relaties op politiek en economisch gebied.
Demilitarisering
Oorlogsschulden
Gebiedsverdeling
Isolationisme
Uitleveringen
Koloniale geschiedenis
Veiligheidsbeleid
Atlantic Charter
Lend-Lease Act
Neutraliteit
Appeasement
Geopolitiek
Diplomatie
Ambassades
Delegaties
Consulaten
Staatsbezoeken
Interventies
Wapenstilstanden
Asmogendheden
Dekolonisatie
Nationaliteiten
Koude Oorlog
Gemenebest
Expansie
Onderhandelingen
Kolonialisme
Grenzen
Gebiedsuitbreiding
Conferenties
Verdragen
Buitenlandse politiek
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode is de periode na afloop van de Tweede Wereldoorlog tot heden.
Vergangenheitsbewältigung
Operatie Black Tulip
Nationaal Holocaust Museum
Re-enactment
Bevrijdingskinderen
Stunde Null
Nederlandse Volks-Unie
Transitional justice
Negationisme
Historikerstreit
Derde generatie
Oorlogsschulden
Atoomoorlog
RMS
Huldigingen
Denazificatie
Afwikkelingsbureaus
UNESCO
Velser Affaire
Republik Indonesia
Geallieerde herbezetting
Annexatie-kwestie
Bond van Oud-Illegale Werkers Haarlem
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
Pensioen- en Uitkeringsraad
Partij van de Arbeid
Parlementaire Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
Nederlandsche Volksbeweging
Fédération Internationale des Résistants
Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Geldzuivering
Collaboratie
Collaboratie
Collaboratie is samenwerking met een (buitenlandse) vijand waarbij men zich keert tegen eigen bevolking en overheid.
Nederlandsche Volksdienst
Opleidingskampen
Oostkolonisatie
Oostinzet
Knokploegen
Verraad
Vichy
Landstorm
Winterhulp
Collaborateurs
Oorlogsvrijwilligers
NSB
Vluchtelingen
Vluchtelingen
Vluchtelingen zijn mensen die uit hun land of woonplaats vluchten of gevlucht zijn voor lijfsgevaar of geweld, of voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee.
Exil
Heimatvertriebenen
Kindertehuis Bingo
Statenlozen
Asiel
Uitzetting
Ballingschap
Vluchtelingenkampen
Displaced Persons
Volksverhuizingen
Migratie
Vreemdelingen
Dagelijks leven
Dagelijks leven
Dagelijks leven is het leven van alledag, het 'gewone' leven. Hier vooral gebruikt voor de zaken die bij burgers plaats of effect hadden, zowel in het openbare leven als in huiselijke kring.
Welzijnszorg
Vrijheidsinperkingen
Familieleven
Seksualiteit
Lichaamsverzorging
Omstanders
Straatbeelden
Gezinshereniging
Verzuiling
Recreatie
Plechtigheden
Ontruimingen
Ontmoetingen
Moraal
Mantelorganisaties
Geruchten
Folklore
Emoties
Discriminatie
Bevolkingsgroepen
Symboliek
Sociale voorzieningen
Taalgebruik
Publieke opinie
Watervoorziening
Accomodatie
Volksgezondheid
Sieraden
Begrafenissen
Huwelijk
Armoede
Organisaties
Openbare orde
Openbare orde
Openbare orde is (het ordentelijk verloop van) het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.
Ordediensten
Diefstal
Criminaliteit
Burgerwacht
Vechtpartijen
Knokploegen
Opstanden
Misdrijven
Rampen
Politie
Marechaussee
Grensbewaking
Demonstraties
Burgerbescherming
Branden
Luchtbescherming
Brandweer
Recht
Recht
Recht wordt hier gebruikt als verzamelbegrip voor alles wat met recht te maken heeft: rechten, rechtspraak, wetten en andere juridische zaken. Gebruik waar mogelijk alleen de specifieke rechtstermen zoals hier aangegeven.
Transitional justice
Criminologie
Uitleveringen
Amnestie
Burgerrechten
Wetboeken
Verjaring
Adatrecht
Hoogverraad
Reclassering
Rechtspraak
Rechtspositie
Rechterlijke macht
Oorlogsrecht
Onteigening
Notariaat
Mensenrechten
Asielrecht
Grondwet
Gratie
Advocatuur
Wetgeving
Vrederechtspraak
Volkenrecht
Uitzetting
Strafrecht
Staatsrecht
Rechtswetenschap
Rechtsherstel
Ereraden
Processen
Nalatenschappen
Propaganda
Propaganda
Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtengoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.
Political Warfare Executive
Massapsychologie
V-acties
Anti-geallieerd
Mr. Prikkeldraad
Office of War Information
Psychological Warfare Division
Psychologische oorlogvoering
Psychologie
Werving
Taalgebruik
Publieke opinie
Straatpropaganda
Religie
Religie
Religie is (een bepaald systeem van) godsdienst.
Antroposofie
Occultisme
Boeddhisme
Hindoes
Mystiek
Kloosterorden
Preken
Protestantisme
Kloosters
Jodendom
Islam
Jehova's Getuigen
Theologie
Rooms-Katholicisme
Geestelijken
Erediensten
Aalmoezeniers
Christendom
Kerken
Derde Rijk
Derde Rijk
Het Derde Rijk is Duitsland in de periode van 1933 tot 1945.
Nacht van de Lange Messen
Nazificatie
Führerstaat
Reichssicherheitshauptamt
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
Lebensborn
Arisering
Hitlergroet
Führerprincipe
Winterhilfswerk
Ordnungspolizei
Kraft durch Freude
Deutsche Arbeitsfront
Hakenkruis
Rijkskanselarij
Nationaalsocialisme
Reichsarbeitsdienst
Politiek
Politiek
Politiek is 1) het geheel van staatkundige beginselen en regels volgens welke een staat, gewest etc., wordt of moet worden geregeerd, en 2) de handelswijze, gedragslijn van een regering ten aanzien van bepaalde objecten.
Cultuurpolitiek
Politieke partijen
Politieke geschiedenis
Sociale politiek
Economische politiek
Defensiepolitiek
Accomodatie
Binnenlandse politiek
Buitenlandse politiek
Bijeenkomsten
Ambtenaren
Revoluties
Gevallenen
Gevallenen
Met Gevallenen worden hier bedoeld personen die als militair of ten gevolge van verzet zijn omgekomen door inwerking van directe oorlogshandelingen of maatregelen van de bezetters in Nederland, Nederlands-Indië of elders.
Erelijst der Gevallenen
Lijken
Graven
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs is het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan afzonderlijke of daarvoor bijeenzijnde personen, m.n. onderricht dat op scholen wordt gegeven. Ook gebruikt in de betekenis van de instellingen waaraan onderricht gegeven wordt.
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Hoogleraren
Hogescholen
Universiteiten
Studenten
Opleidingen
Lesmateriaal
Wetenschappen
Scholen
Tewerkstelling
Tewerkstelling
Tewerkstelling is de verplichting opgedragen arbeidsprestaties te leveren.
Kamp Schaarshoek
Kamp Kloosterhaar
Kamp Het Wijde Gat
Kamp Schut
Kamp De Witte Peal
Kamp De Vecht
Kamp Bruinhorst
Werkkamp Linde
Kamp Het Overbroek
Kamp De Wittebrink
Kamp Beenderribben
Kamp De Slikken
Kamp De Fledders
Werkkamp Mantinge
Werkkamp Diever A
Kamp Arriën
De Zomp
Werkkamp Diever B
Kamp Balderhaar
Kamp De Beetse
Kamp Vledder
Twilhaar
Kamp Molengoot
Kamp Kremboong
Arbeitserziehungslager
Dwangarbeiders
Arbeidsdienst
Arbeidsinzet
Dwangarbeid
Oorlogvoering
Oorlogvoering
Oorlogvoering is het voeren van oorlog. Hier gebruikt als verzamelnaam voor alles wat met voeren van oorlog te maken heeft, met name de militaire zaken.
Oerwouden
Schemeroorlog
Burgerdoelen
Bevoorradingen
Kamikaze
Burgeroorlogen
Blokkades
Winteroorlog
Bacteriologische oorlogvoering
Terrorisme
Veldhospitalen
Militaire oefeningen
Duitse invasie
Oorlogvoorbereiding
Plunderingen
Pacific-Oorlog
Oorlogsverklaringen
Oorlogen
Militaire operaties
Intochten
Interventies
Gedwongen prostitutie
Eindstrijd
Decodering
Crashes
Chemische oorlogvoering
Meidagen 1940
Wapenstilstanden
Verkrachtingen
Strategie
Aanval op Pearl Harbor
Inundaties
Economie
Economie
Economie is het geheel van de financiële middelen, de handel en de industrie van een land, stad, regio e.d.
Kartelvorming
Oorlogsschulden
Deutsche Revisions- und Treuhandgesellschaft A.G.
Wirtschaftsprüfstelle
Verzekeringen
Onteigening
Bankwezen
Oorlogswinst
Oorlogseconomie
Mijnbouw
Fondsen
Economische politiek
Corporatisme
Boycot
Bouwnijverheid
Bosbouw
Zwarthandel
Werkgeversorganisaties
Schulden
Beroepsgroepen
Schadevergoedingen
Ruimtelijke ordening
Verwalters
Corruptie
Statistieken
Opslag
Visserij
Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.
Postverkeer
Bedrijven
Oorlogsschade
Levensonderhoud
Vervolging
Vervolging
Vervolging is het vervolgen of vervolgd worden, aantasting in vrijheid en persoon (vrijheidsberoving, mishandeling, vernedering, levensbedreiging).
Etnische zuiveringen
Geestelijk gehandicapten
Entartete Kunst
Lichamelijk gehandicapten
Homoseksuelen
Genocide
Psychiatrische patiënten
Eugenetica
Psychiatrische inrichtingen
Woonwagenbewoners
Sinti en Roma
Executies
Jehova's Getuigen
Verkrachtingen
Rassenpolitiek
Moordpartijen
Asocialen
Geweldpleging
Euthanasie
Castratie
Afscheidsbrieven
Wreedheden
Vrijmetselarij
Sterilisatie
Zelfmoorden
Namenlijsten
Vluchtroutes
Mishandeling
Ontvluchtingen
Verhoren
Razzia's
Politieke gevangenen
Koninklijk Huis
Koninklijk Huis
Het Koninklijk Huis is dat deel van de Nederlandse koninklijke familie dat gerechtigd is tot de troon én onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Daarnaast zijn ook de afgetreden monarch en de echtgenoten van bovengenoemde personen leden van het Koninklijk Huis. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bestond het Koninklijk Huis uit: koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet. Gebruik voor koninklijke huizen in andere landen de term Koningshuizen.
Koningshuizen
Koningskwestie
Koningsgezindheid
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers zijn personen die tengevolge van een oorlog gedood zijn of fysieke (door bijvoorbeeld gewond te zijn geraakt), psychische en/of materiële schade hebben geleden.
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
Kindsoldaten
Zelfmoorden
Weduwen
Vermisten
Troostmeisjes
Namenlijsten
Drenkelingen
Burgerslachtoffers
Lijken
Graven
Oorlogsinvaliden
Oorlogsgetroffenen
Gevangenen
Gewonden
Evacuaties
Evacuaties
Evacuaties zijn het wegtrekken of verplaatsen van groepen personen van een gevaarlijke of omstreden plaats naar een veiligere plaats. Grote evacuaties tijdens de Tweede Wereldoorlog waren die uit het westelijk kustgebied vanwege de bouw van de Atlantikwall en die uit Arnhem en omgeving vanwege Operatie Market Garden.
Kinderlandverschickung
Bureau Afvoer Burgerbevolking
Spergebieden
Noodwoningen
Hulp
Cultuur
Cultuur
De term Cultuur wordt hier gebruikt in twee betekenissen: 1) het geheel van manifestaties van kunst, ontspanning en vermaak; 2) het geheel van normen, waarden, omgangsvormen e.d.
Bellettrie
Modernisme
Lichaamscultuur
Masculiniteit
Entartete Kunst
Cultuurgeschiedenis
Astrologie
Kunstroof
Cultuurpolitiek
Verzuiling
Algemeen Nederlandsch Verbond
Kleinkunst
Cabaret
Variété
Folklore
Intellectuelen
Symboliek
Taalgebruik
Volkskunde
Auteurs
Architecten
Landschappen
Beeldende kunst
Musea
Miniatuurboekjes
Kunstgeschiedenis
Architectuur
Cultuurkritiek
Vormgeving
Boekhandels
Bibliotheken
Uitgeverijen
Bestuur
Bestuur
Bestuur is het besturen, het leiden en regelen van zaken en personen. Hier vooral in de context van (gemeentelijk) overheid.
Referenda
Cultuurpolitiek
Secretarissen-generaal
Sociale politiek
Economische politiek
Overheidsinstellingen
Ministeries
Koninklijke besluiten
Kabinetten
Defensiepolitiek
Corruptie
Accomodatie
Bezettingsbestuur
Regering in ballingschap
Volksvertegenwoordiging
Sultanaten
Bestuursorganen
Staatsinrichting
Staatshoofden
Binnenlandse politiek
Bevolkingsregisters
Vichy
Organisaties
Belastingen
Regering
Parlement
Ambtenaren
Commissies
Burgemeesters
Verkiezingen
Besprekingen
Algemene Rekenkamer
Kampen
Kampen
Kampen is het verzamelbegrip voor de verblijfplaatsen, meestal in de vorm van barakken, die worden gebruikt om mensen (gedwongen) te verzamelen.
Interneringskampen (Europese)
Appèlplaatsen
Buitenkampers
Goelags
Arbeitserziehungslager
Werkkampen (Tewerkstelling)
Strafkampen
Bewarings- en verblijfskampen
Kampkranten
Doorgangskampen
Kampcommandanten
Kampadministratie
Gijzelaarskampen
Vluchtelingenkampen
Tuchthuizen
Republikeinse kampen
Opvangkampen
Ontvluchtingen
Krijgsgevangenkampen
Interneringskampen
Geïnterneerden
Werkkampen (Buitenkampen)
Dwangarbeiders
Vernietigingskampen
Transporten
Kampgeld
Gevangenissen
Bewaking
Barakken
Concentratiekampen
Verzet
Verzet
Verzet is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die weerstand boden aan de Duitse bezetting.
Opstand van Warschau
Conseil National de la Résistance
Dissidenten
Onafhankelijkheidsfront
Contact-Commissie der Illegaliteit
Fédération Internationale des Résistants
College van Vertrouwensmannen
Hooglerarenverzet
Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
Kunstenaarsverzet
Gewapend verzet
Anti-Duitse houding
Vermommingen
Studentenverzet
Schoolverzet
Vluchtroutes
Knokploegen
Engelandvaarders
Crossings
Verraad
Raad van Verzet
Bekennende Kirche
Verzetsgroepen
Verzetsstrijders
Nationaal Comité
Demonstraties
Pilotenhulp
Onderduik
Artsenverzet
Illegaliteit
Droppings
Widerstand
Bevrijding
Bevrijding
De Bevrijding is de bevrijding van de Duitse resp. Japanse bezetting/overheersing. In stricte zin vond dat op Nederlands grondgebied plaats op 5 mei resp. 15 augustus 1945. Zuidelijk Nederland werd echter al in het najaar van 1944 (12 september- 3 december) bevrijd. Hier niet alleen gebruikt voor de bevrijdingsdag maar ook voor de dagen/weken direct daarna.
Bevrijdingskinderen
Intochten
Overgangsbewind
Dam-incident
Hotel De Wereld
Nationale feestrokken
Feesten
Aftocht
Dolle Dinsdag
Bijltjesdag
Binnenlandse Strijdkrachten
Arrestaties
Pers
Pers
Pers is hier het middel tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie. Gebruik voor naoorlogse perskanalen (televisie, internet) de term Media.
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Persgilde
Publicatieverboden
Perszuivering
Persvrijheid
Persberichten
Journalistiek
Bioscopen
Bioscoopjournaals
Verordeningenbladen
Periodieken
Nieuwsvoorziening
Nieuwsberichten
Omroep
Fotografie
Drukkerijen
Radiozenders
Voorlichting
Luchtfotografie
Censuur
Radio
Kranten
Illegale pers
Film