Back to top

Thema's Tweede Wereldoorlog

Vormaanduiding
Vormaanduiding
Vormaanduiding is de verzamelnaam voor de uiterlijke gedaanten van objecten; hoe inhoud of idee uitgedrukt is. NB: Gebruik de term Vormaanduiding als zodanig NIET, maar kies een specifieke term uit de vormaanduidingenlijst. Veel vormaanduidingstermen zijn zowel vormaanduiding als onderwerpsaanduiding, bijvoorbeeld: Cartoons (een boek gaat over cartoons, of een boek ìs een cartoon), Kinderboeken (een boek gaat over kinderboeken, of ìs een kinderboek). In dit onderscheid wordt hier niet voorzien.
Luchtpamfletten
Kalenders
Atlassen
Dodenlijsten
Documenten
Documentatie
Documentaires
Distinctieven
Circulaires
Chronologieën
Catalogi
Bronnenuitgaven
Brochures
Borden
Adreslijsten
Biografieën
Bibliografieën
Overlijdensadvertenties
Namenlijsten
Vaandels
Poëzie
Stripverhalen
Romans
Tekeningen
Miniatuurboekjes
Collecties
Cartoons
Affiches
Woordenboeken
Spotprenten
Proclamaties
Bekendmakingen
Bestuur
Bestuur
Bestuur is het besturen, het leiden en regelen van zaken en personen. Hier vooral in de context van (gemeentelijk) overheid.
Cultuurpolitiek
Besprekingen
Staatshoofden
Staatsinrichting
Bestuursorganen
Sultanaten
Bevolkingsregisters
Verkiezingen
Volksvertegenwoordiging
Binnenlandse politiek
Regering in ballingschap
Bezettingsbestuur
Burgemeesters
Accomodatie
Commissies
Corruptie
Defensiepolitiek
Ambtenaren
Kabinetten
Koninklijke besluiten
Ministeries
Overheden
Overheidsinstellingen
Parlement
Proclamaties
Referenda
Regering
Benoemingen
Economische politiek
Belastingen
Sociale politiek
Organisaties
Strijdkrachten
Strijdkrachten
Strijdkrachten zijn de gezamenlijke manschappen waarover voor een strijd kan worden beschikt.
Indonesische strijdkrachten
Thuisfront
Uitrusting
Vaandels
Veldpost
Verlofgangers
Vrijwilligers
Desertie
Dienstplicht
Dienstweigering
Geallieerden
Gewetensbezwaren
Hoofdkwartier
Inspectie
Internationale brigades
Koopvaardij
Landmacht
Leger
Legerbases
Legerleiding
Luchtmacht
Asmogendheden
Marine
Masculiniteit
Militairen
Moreel
Onderscheidingen
Parades
Paramilitairen
Eedsaflegging
Werving
Marva
Ideologieën
Ideologieën
Een Ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse.
Anti-Communisme
Sociaal Democraten
Action Française
Liberalisme
Kolonialisme
Vrijmetselarij
Rechts-extremisme
Radicalisme
Racisme
Pangermanisme
Pacifisme
Neonazisme
Neofascisme
Nationalisme
Nationaalsocialisme
Militarisme
Marxisme
Imperialisme
Humanisme
Antifascisme
Fascisme
Extremisme
Anarchisme
Dictaturen
Democratie
Stalinisme
Socialisme
Conservatisme
Communisme
Zionisme
Groot-Nederlandse gedachte
Totalitarisme
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers
Oorlogsslachtoffers zijn personen die tengevolge van een oorlog gedood zijn of fysieke (door bijvoorbeeld gewond te zijn geraakt), psychische en/of materiële schade hebben geleden.
Weduwen
Drenkelingen
Gevangenen
Gewonden
Kindsoldaten
Namenlijsten
Oorlogsgetroffenen
Oorlogsinvaliden
Troostmeisjes
Vermisten
Zelfmoorden
Graven
Lijken
Burgerslachtoffers
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis
Lokale geschiedenis is de geschiedenis van een bepaalde stad of een bepaald dorp.
Stadhuizen
Standbeelden
Steden
Dorpen
Gebouwen
Gedenkplaatsen
Huizen
Kerken
Kustgebied
Molens
Paleizen
Parken
Regionale geschiedenis
Woningen
Forten
Tewerkstelling
Tewerkstelling
Tewerkstelling is de verplichting opgedragen arbeidsprestaties te leveren.
Kamp Molengoot
Arbeitserziehungslager
Arbeidsinzet
Dwangarbeiders
Dwangarbeid
Kamp Kremboong
Arbeidsdienst
Kamp Het Overbroek
De Zomp
Werkkamp Linde
Kamp Bruinhorst
Kamp Arriën
Kamp Het Wijde Gat
Invoering van Arbeidsinzet
Kamp Kloosterhaar
Kamp De Vecht
Kamp De Witte Peal
Kamp Schaarshoek
Werkkamp Mantinge
Kamp Balderhaar
Werkkamp Diever A
Werkkamp Diever B
Kamp De Wittebrink
Kamp Beenderribben
Kamp Vledder
Kamp De Fledders
Kamp De Slikken
Twilhaar
Kamp Schut
Kamp De Beetse
Pers
Pers
Pers is hier het middel tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie. Gebruik voor naoorlogse perskanalen (televisie, internet) de term Media.
Drukkerijen
Censuur
Luchtfotografie
Verordeningenbladen
Voorlichting
Radiozenders
Bioscoopjournaals
Bioscopen
Film
Fotografie
Illegale pers
Journalistiek
Kranten
Nieuwsberichten
Nieuwsvoorziening
Omroep
Periodieken
Persberichten
Persvrijheid
Perszuivering
Publicatieverboden
Radio
Persgilde
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs is het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan afzonderlijke of daarvoor bijeenzijnde personen, m.n. onderricht dat op scholen wordt gegeven. Ook gebruikt in de betekenis van de instellingen waaraan onderricht gegeven wordt.
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Opleidingen
Lesmateriaal
Hoogleraren
Hogescholen
Wetenschappen
Universiteiten
Studenten
Scholen
Gevallenen
Gevallenen
Met Gevallenen worden hier bedoeld personen die als militair of ten gevolge van verzet zijn omgekomen door inwerking van directe oorlogshandelingen of maatregelen van de bezetters in Nederland, Nederlands-Indië of elders.
Erelijst der Gevallenen
Lijken
Graven
Politiek
Politiek
Politiek is 1) het geheel van staatkundige beginselen en regels volgens welke een staat, gewest etc., wordt of moet worden geregeerd, en 2) de handelswijze, gedragslijn van een regering ten aanzien van bepaalde objecten.
Bijeenkomsten
Buitenlandse politiek
Politieke geschiedenis
Politieke partijen
Revoluties
Economische politiek
Ambtenaren
Defensiepolitiek
Sociale politiek
Cultuurpolitiek
Accomodatie
Binnenlandse politiek
Bevrijding
Bevrijding
De Bevrijding is de bevrijding van de Duitse resp. Japanse bezetting/overheersing. In stricte zin vond dat op Nederlands grondgebied plaats op 5 mei resp. 15 augustus 1945. Zuidelijk Nederland werd echter al in het najaar van 1944 (12 september- 3 december) bevrijd. Hier niet alleen gebruikt voor de bevrijdingsdag maar ook voor de dagen/weken direct daarna.
Bevrijdingskinderen
Overgangsbewind
Arrestaties
Intochten
Bijltjesdag
Dolle Dinsdag
Aftocht
Feesten
Nationale feestrokken
Hotel De Wereld
Binnenlandse Strijdkrachten
Dam-incident
Bevrijding van Nederland door Geallieerde strijdkrachten
Twentol-drama
Religie
Religie
Religie is (een bepaald systeem van) godsdienst.
Jehova's Getuigen
Christendom
Aalmoezeniers
Erediensten
Geestelijken
Hindoes
Preken
Protestantisme
Occultisme
Mystiek
Kloosters
Kloosterorden
Jodendom
Islam
Antroposofie
Kerken
Rooms-Katholicisme
Theologie
Boeddhisme
Recht
Recht
Recht wordt hier gebruikt als verzamelbegrip voor alles wat met recht te maken heeft: rechten, rechtspraak, wetten en andere juridische zaken. Gebruik waar mogelijk alleen de specifieke rechtstermen zoals hier aangegeven.
Straffen
Daders
Vreemdelingen
Hoogverraad
Reclassering
Rechtspraak
Rechtspositie
Rechterlijke macht
Processen
Opsporing
Oorlogsrecht
Oorlogsmisdaden
Onteigening
Notariaat
Nalatenschappen
Mensenrechten
Asielrecht
Justitie
Grondwet
Gratie
Amnestie
Criminologie
Burgerrechten
Advocatuur
Militaire rechtspraak
Zuivering
Wetgeving
Wetboeken
Vrijlating
Vrederechtspraak
Volkenrecht
Verjaring
Verzet
Verzet
Verzet is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die weerstand boden aan de Duitse bezetting.
Sabotage
Droppings
Engelandvaarders
Anti-Duitse houding
Gewapend verzet
Illegaliteit
Koeriers
Kunstenaarsverzet
Artsenverzet
Onderduik
Pilotenhulp
Demonstraties
Knokploegen
Nationaal Comité
Groote Advies-Commissie der Illegaliteit
Verzetsstrijders
Hooglerarenverzet
Vermommingen
Studentenverzet
Stakingen
Schoolverzet
Illegale pers
V-mannen
Hulp
Represailles
Vluchtroutes
Verzetsgroepen
Bekennende Kirche
College van Vertrouwensmannen
Conseil National de la Résistance
Fédération Internationale des Résistants
Raad van Verzet
Dagelijks leven
Dagelijks leven
Dagelijks leven is het leven van alledag, het 'gewone' leven. Hier vooral gebruikt voor de zaken die bij burgers plaats of effect hadden, zowel in het openbare leven als in huiselijke kring.
Inbeslagneming
Feestdagen
Folklore
Foto's
Geruchten
Geschenken
Gezinnen
Gezinshereniging
Gezondheidszorg
Hongerwinter
Huishoudens
Huisvesting
Hulpverlening
Humor
Dieren
Discriminatie
Organisaties
Recreatie
Armoede
Huwelijk
Begrafenissen
Sieraden
Welzijnszorg
Registratie
Accomodatie
Moreel
Schaarste
Bevolkingsgroepen
Brieven
Vrijheidsinperkingen
Winter
Volksgezondheid
Vluchtelingen
Vluchtelingen
Vluchtelingen zijn mensen die uit hun land of woonplaats vluchten of gevlucht zijn voor lijfsgevaar of geweld, of voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee.
Vluchtelingenkampen
Displaced Persons
Volksverhuizingen
Heimatvertriebenen
Kindertehuis Bingo
Migratie
Statenlozen
Exil
Asiel
Vreemdelingen
Uitzetting
Ballingschap
Cultuur
Cultuur
De term Cultuur wordt hier gebruikt in twee betekenissen: 1) het geheel van manifestaties van kunst, ontspanning en vermaak; 2) het geheel van normen, waarden, omgangsvormen e.d.
Identiteit
Cultuurpolitiek
Spotprenten
Tentoonstellingen
Theater
Toneel
Uitgeverijen
Volksliederen
Bibliotheken
Boeken
Boekhandels
Affiches
Cartoons
Vormgeving
Collecties
Cultuurgeschiedenis
Cultuurkritiek
Dans
Archieven
Architectuur
Klederdrachten
Kunst
Kunstgeschiedenis
Kunstroof
Letterkunde
Lichaamscultuur
Astrologie
Miniatuurboekjes
Modernisme
Musea
Beeldende kunst
Bellettrie
Evacuaties
Evacuaties
Evacuaties zijn het wegtrekken of verplaatsen van groepen personen van een gevaarlijke of omstreden plaats naar een veiligere plaats. Grote evacuaties tijdens de Tweede Wereldoorlog waren die uit het westelijk kustgebied vanwege de bouw van de Atlantikwall en die uit Arnhem en omgeving vanwege Operatie Market Garden.
Evacuatie van het kustgebied
Evacuatie van Arnhem
Spergebieden
Hulp
Noodwoningen
Bureau Afvoer Burgerbevolking
Kinderlandverschickung
Evacuatie van Zaltbommel
Evacuatie van Millingen
Vervolging
Vervolging
Vervolging is het vervolgen of vervolgd worden, aantasting in vrijheid en persoon (vrijheidsberoving, mishandeling, vernedering, levensbedreiging).
Jehova's Getuigen
Executies
Sinti en Roma
Geestelijk gehandicapten
Psychiatrische inrichtingen
Eugenetica
Sterilisatie
Zelfmoorden
Psychiatrische patiënten
Mishandeling
Namenlijsten
Vluchtroutes
Woonwagenbewoners
Transporten
Terreur
Verhoren
Vrijmetselarij
Wreedheden
Afscheidsbrieven
Castratie
Deportaties
Entartete Kunst
Etnische zuiveringen
Euthanasie
Genocide
Geweldpleging
Homoseksuelen
Huiszoekingen
Jodenvervolging
Arrestaties
Lichamelijk gehandicapten
Asocialen
Economie
Economie
Economie is het geheel van de financiële middelen, de handel en de industrie van een land, stad, regio e.d.
Zwarthandel
Deutsche Revisions- und Treuhandgesellschaft A.G.
Wirtschaftsprüfstelle
Omnia-Treuhandgesellschaft m.b.H.
Verzekeringen
Oorlogsschulden
Onteigening
Statistieken
Postverkeer
Papier
Bedrijven
Opslag
Bankwezen
Oorlogswinst
Oorlogsschade
Oorlogseconomie
Mijnbouw
Levensonderhoud
Landbouw
Kartelvorming
Jacht
Inflatie
Industrieën
Inbeslagneming
Handel
Grondstoffen
Arbeid
Fraude
Fondsen
Financiën
Energie
Economische politiek
Oorlogvoering
Oorlogvoering
Oorlogvoering is het voeren van oorlog. Hier gebruikt als verzamelnaam voor alles wat met voeren van oorlog te maken heeft, met name de militaire zaken.
Wapens
Winteroorlog
Aanval op Pearl Harbor
Schemeroorlog
Duitse invasie
Oerwouden
Forten
Patrouilles
Verkenningen
Bevoorradingen
Kamikaze
Veldhospitalen
Tweede Wereldoorlog
Militaire geschiedenis
Eerste Wereldoorlog
Oorlogvoorbereiding
Radar
Plunderingen
Bevrijding van Nederland door Geallieerde strijdkrachten
Pacific-Oorlog
Oorlogsverklaringen
Oorlogsbuit
Oorlogen
Ontwapening
Bacteriologische oorlogvoering
Mobilisatie
Militaire operaties
Militaire oefeningen
Luchtfotografie
Luchtafweer
Fall Rot
Fall Gelb
Derde Rijk
Derde Rijk
Het Derde Rijk is Duitsland in de periode van 1933 tot 1945.
Nationaalsocialisme
Rijkskanselarij
Nacht van de Lange Messen
Winterhilfswerk
Reichssicherheitshauptamt
Reichsarbeitsdienst
Ordnungspolizei
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
Kraft durch Freude
Nazificatie
Lebensborn
Arisering
Hitlergroet
Hakenkruis
Führerstaat
Führerprincipe
Deutsche Arbeitsfront
Propaganda
Propaganda
Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtengoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.
Publieke opinie
Straatpropaganda
Taalgebruik
Werving
Massapsychologie
Psychologie
Psychologische oorlogvoering
Mr. Prikkeldraad
Psychological Warfare Division
Office of War Information
Political Warfare Executive
Anti-geallieerd
V-acties
Koninklijk Huis
Koninklijk Huis
Het Koninklijk Huis is dat deel van de Nederlandse koninklijke familie dat gerechtigd is tot de troon én onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Daarnaast zijn ook de afgetreden monarch en de echtgenoten van bovengenoemde personen leden van het Koninklijk Huis. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bestond het Koninklijk Huis uit: koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet. Gebruik voor koninklijke huizen in andere landen de term Koningshuizen.
Koningsgezindheid
Koningshuizen
Koningskwestie
Collaboratie
Collaboratie
Collaboratie is samenwerking met een (buitenlandse) vijand waarbij men zich keert tegen eigen bevolking en overheid.
Technische Nothilfe
Oorlogsvrijwilligers
NSB
Collaborateurs
Oostinzet
Oostkolonisatie
Opleidingskampen
Verraad
Winterhulp
Knokploegen
Landstorm
Nederlandsche Volksdienst
Vichy
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode
Naoorlogse periode is de periode na afloop van de Tweede Wereldoorlog tot heden.
Repatriëring
Oorlogsweeskinderen
Afwikkelingsbureaus
Restitutie
Graven
Herstelbetalingen
Oorlogsschulden
Opvangkampen
Militaire rechtspraak
Nederlands Beheersinstituut
Overgangsbewind
Overlevenden
Pensioenen
Geldzuivering
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Politionele acties
Doorbraak-gedachte
Operatie Black Tulip
Velser Affaire
Nationaal Holocaust Museum
Bevrijdingsdag
Stunde Null
Zuivering
Republik Indonesia
Rechtsherstel
Transitional justice
Vergangenheitsbewältigung
NAVO
Gedenkplaatsen
Oorlogsvrijwilligers
Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
Koude Oorlog
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen
Internationale betrekkingen zijn de relaties tussen landen. Hier vooral gebruikt voor de relaties op politiek en economisch gebied.
Isolationisme
Appeasement
Neutraliteit
Expansie
Gemenebest
Koude Oorlog
Lend-Lease Act
Atlantic Charter
Vrede
Dekolonisatie
Besprekingen
Geallieerden
Asmogendheden
Wapenstilstanden
Interventies
Buitenlandse politiek
Uitleveringen
Staatsbezoeken
Veiligheidsbeleid
Verdragen
Conferenties
Consulaten
Delegaties
Demilitarisering
Ambassades
Diplomatie
Gebiedsuitbreiding
Gebiedsverdeling
Geopolitiek
Grenzen
Nationaliteiten
Koloniale geschiedenis
Openbare orde
Openbare orde
Openbare orde is (het ordentelijk verloop van) het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.
Marechaussee
Luchtbescherming
Grensbewaking
Diefstal
Demonstraties
Criminaliteit
Burgerwacht
Burgerbescherming
Brandweer
Branden
Vechtpartijen
Misdrijven
Knokploegen
Rampen
Politie
Ordediensten
Opstanden
Vooroorlogse periode
Vooroorlogse periode
Met Vooroorlogse periode wordt bedoeld de periode vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Interbellum
Keizerrijk
Anti-Kominternpact
Eerste Wereldoorlog
Jordaanoproer
Juliputsch
Rijnlandbezetting
Zaak-Oss
Poolse Corridor
Spaanse Burgeroorlog
Ambtenarenverbod
Weimar Republiek
Venlo-incident
Neutraliteit
Volkenbond
Nacht van de Lange Messen
Kolonialisme
Kampen
Kampen
Kampen is het verzamelbegrip voor de verblijfplaatsen, meestal in de vorm van barakken, die worden gebruikt om mensen (gedwongen) te verzamelen.
Gijzelaarskampen
Kampadministratie
Interneringskampen
Kampcommandanten
Kampgeld
Krijgsgevangenkampen
Werkkampen (Tewerkstelling)
Interneringskampen (Europese)
Arbeitserziehungslager
Transporten
Vernietigingskampen
Concentratiekampen
Doorgangskampen
Tuchthuizen
Bewaking
Vluchtelingenkampen
Werkkampen (Buitenkampen)
Buitenkampers
Geïnterneerden
Ontvluchtingen
Dwangarbeiders
Kampkranten
Bewarings- en verblijfskampen
Barakken
Strafkampen
Appèlplaatsen
Goelags
Republikeinse kampen
Gevangenissen
Opvangkampen