Back to top

Zoekresultaat

Sabotage bewakingsdiensten, 1943-1945
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Sabotage bewakingsdiensten, 1943-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1183464532
Bewakingsdienst tegen sabotage 1943-1944 en vergoeding van kosten van deze [...]
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Nasleep - overig
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nasleep
 • Economisch leven - overig
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Economisch leven
Bewakingsdienst tegen sabotage 1943-1944 en vergoeding van kosten van deze dienst, 1943-1949
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-879713761
Rapport en bijlagen inzake vermoedelijke sabotage, "het doorsnijden van de [...]
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Duitse overheid en instellingen
 • Media en communicatie
 • Krijgsverrichtingen
Rapport en bijlagen inzake vermoedelijke sabotage, "het doorsnijden van de telefoonlijn", tegen de Duitse Wehrmacht nabij kamp Schokland, 1944 N.B. De onbruikbaarheid telefoonlijn werd veroorzaakt door grondwerkzaamheden.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-149691801
Bewaking tegen sabotage, algemeen, 1943
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Bewaking tegen sabotage, algemeen, 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1567281551
Archief van het Gemeentebestuur van Velsen (Gemeente Velsen), 1925-1975
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
De voortekenen van de oorlog waren al vroeg zichtbaar in de gemeente. Al in 1938 werden militairen ingekwartierd in o.a. de buitenplaats Beeckestijn en werd het bij de aanleg van het Noorderbuitentoeleidingskanaal in 1925 ontstane kustfort IJmuiden in gebruik genomen. De Nederlandse overheid liet de monding van het Noordzeekanaal in mei 1940 blokkeren door schepen af te zinken. Voor kleinere schepen bleef de haven ondanks de blokkade wel toegankelijk. Kort na de Duitse inval probeerden vele mensen het land over zee te ontvluchten, onder meer via de haven van IJmuiden. Er waren weinigen die daarin slaagden. Door de aanleg van de Atlantikwall , de Duitse verdedigingslinie langs de kust van de Noordzee en de Atlantische Oceaan, veranderde Velsen in een 'egelstelling'. Om dit mogelijk te maken werden ruim 3.000 woningen en andere gebouwen gesloopt en de inwoners van Velsen-Noord, IJmuiden, Driehuis en een deel van Santpoort-Noord geëvacueerd. In de jaren 1942-1943 werd de Festung IJmuiden gebouwd. De Festung bestond uit twee ringen, een die de monding van het Noordzeekanaal en de havens afsloot en de buitenste ring die vijandelijke aanvallen over land moest voorkomen. De buitengrens van Festung IJmuiden liep via Heliomare in Wijk aan Zee, langs de noordkant van het Hoogoventerrein naar de Oude Pontweg in Velsen-Zuid. Daar vandaan liep de buitenring rond de buitenplaats Beeckestijn richting Driehuizerkerkweg, maakte een boog naar de Heerenduinweg en ging via de duinen door naar de IJmuiderslag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in de Festung 3.000 manschappen van de Duitse marine en 7.000 landmachtsoldaten gelegerd. Langs de kust, de binnenste ring, werden bunkers gebouwd waarin kustbatterijen, luchtdoelbatterijen en geschutsopstellingen werden geplaatst. Het strand was tijdens de oorlog niet meer toegankelijk voor burgers. Het strand was bij de vloedlijn bezaaid met versperringen, waaraan mijnen en granaten konden worden vastgemaakt. De buitenste ring die meer landinwaarts lag, werd gevormd door tankgrachten en tankmuren. Binnen die verdedigingsgordel werden geschutsstellingen en mitrailleursnesten aangelegd. Door de bezetter werd de bewegingsvrijheid van de vissers beperkt. Veel visserboten waren getorpedeerd, in beslag genomen door de Kriegsmarine of uitgeweken naar Engeland. Voor de overige vissersboten gold een uitvaarverbod. De Duitsers richtten een groot deel van de haven in als ligplaats voor Schnellboote . Door de bombardementen op de Schnellbootbunkers werden de havens, de vishallen en delen van Oud-IJmuiden tijdens de oorlogsjaren grotendeels verwoest en vielen er vele slachtoffers onder de burgerbevolking. Ook andere werknemers kregen te maken met werkeloosheid. De papierfabriek Van Gelder werd gesloten vanwege de ontruiming van Velsen-Noord. Hoogovens mocht wel doordraaien. De ijzer- en staalproducten werden gebruikt voor de Duitse oorlogsindustrie. De geallieerde bombardementen op de Hoogovens en de PEN-centrale en herhaaldelijke sabotage door de werknemers zorgden voor stagnatie in de productie. Werknemers van Hoogovens werden geëxecuteerd na de staking van 1943. Na de bevrijding door de Canadezen werden duizenden Duitse krijgsgevangenen uit Noord-Holland verzameld binnen de Festung . Daar werden zij ontwapend en te voet of over zee naar Duitsland teruggevoerd. De bewoners van Velsen konden niet meteen terugkeren. De Canadese bevrijders stelden eerst orde op zaken stellen en droegen geleidelijk het bestuur over aan de Nederlandse overheid.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1430178828
Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945
trefwoorden
Illegaliteit
In 1942 verordende de Duitse bezetter dat de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMBG) in het kader van de gelijkschakeling zou opgaan in de Artsenkamer. Daarop ontstond een protestbeweging onder de artsen en trad het bestuur af. Er ontstond de organisatie 'Medisch Contact' als tegenbeweging tegen maatregelen verordend door de Duitse bezetter op het gebied van gezondheidszorg. J. Roorda, H. Wamsteker en F. Wibaut vormden het secretariaat. Een groot deel van de ruim 6000 Nederlandse artsen sloot zich bij deze contactgroep aan. Het artsenverzet hield zich bezig met de loyaliteitsverklaring, de medische keuringen op arbeidsbureaus, de positie van bedrijfsartsen, het verzet tegen de artsenkamer, de artsenstaking van 1943, protesten en sabotage van de Duitse maatregelen tegen Joodse Nederlanders (bijv. de sterilisatiemaatregelen), het niet doorgeven van informatie (over bijvoorbeeld gewonde verzetsstrijders) aan de Duitse autoriteiten, de voedselsituatie van de Nederlandse bevolking, contacten met de universiteiten en het Nederlandsche Roode Kruis (NRK), verzekeringskwesties en de NSB (Medisch Front) Dit archief bevat o.a. notulen van bijeenkomsten (inventarisnummer 2), verslagen van verrichtingen van Medisch Contact en van afdelingen (inventarisnummer 3) en 42 alfabetisch geordende dossiers over uiteenlopende zaken als de Arbeitseinsatz, de artsenstaking van 1943, de gezondheidstoestand in het algemeen, de Raad voor de Volksgezondheid, het Roode Kruis, de R.K. Artsenvereeniging, Rijksverzekeringsbank, Steunactie; Centrale Onderlinge en ziekenhuizen en ziekenfondsen.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/703504002
Gemeentesecretarie, Bureau afwikkeling Inkwartiering en vorderingen
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Vordering en Inname
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Vervoer
 • Nasleep
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven - overig
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Krijgsverrichtingen
 • Evacuatie en vluchtelingen
 • Economisch leven
Het Gemeentelijk Bureau afwikkeling Inkwartiering en vorderingen was belast met de vordering van goederen in opdracht van de Duitse bezetter, o.m. duiven, vervoersmiddelen (rijwielen, auto’s, paarden, reparatiewerktuigen en garages) en allerhande andere zaken, zoals textiel en metalen. Het bureau was tevens belast met de inkwartiering de Duitse weermacht in Den Haag en met particuliere inkwartiering. Daartoe werden panden gevorderd. Het bureau was belast met de zorg voor de evacuatie van de bewoners van Scheveningen zones V en R naar Zeeland. Tevens bevat het archief: -stukken betreffende hulpverlening aan burgerslachtoffers van oorlogsgeweld -afwikkeling ongevallen tussen Duitsers en Nederlandse burgers -vorderingen van de K.L.M. op door de Duitse weermacht als oorlogsbuit meegenomen goederen van de vliegvelden Schiphol, Eelde, Eindhoven, Haamstede, Leeuwarden, Texel, Vlissingen en Ypenburg -afwikkeling betaling inzake transportdiensten en arbeidslonen betreffende verrichtingen voor de Duitse weermacht -betaling van burgers die vrijwillig wachtdiensten verrichten voor de Duitse autoriteiten en vergoeding voor wachtdiensten tegen sabotage -na mei 1945 ondersteuning geallieerde strijdkrachten De taal van de archiefstukken is zowel Nederlands als Duits.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2013297693
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Blankenham
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Afgaande op de beschrijvingen in de inventaris bevat dit archief weinig oorlogsgerelateerd materiaal. Wel is er een serie ingekomen stukken bij het college van Burgemeester en Wethouders bewaard gebleven, geordend volgens het rubriekenstelsel. Inventarisnummers 240-271 hebben betrekking op de jaren 1939-1945. De rubrieken staan vermeld in de bijlagen. Volgens deze bijlage zouden zich in deze inventarisnummers stukken moeten bevinden met betrekking tot repatriëring; voedselvoorziening; vorderingen; steunverlening; sabotage; Zuiveringswet; rechtsherstel; Oranjevereniging (1943); openbare orde; oorlogsslachtoffers; inkwartiering; evacuatie, dienstplicht; burgerwacht en bezettingsschade. In de bijlage staat vermeld met betrekking tot welke jaren stukken over de genoemde onderwerpen aanwezig zijn. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad (periode 1931-1946) bevinden zich in inventarisnummer 17. Inventarisnummer 357 bevat registers op ingekomen en uitgegane brieven 1939-1954. Inventarisnummer 977 bevat registers van ingekomen personen (met hiaten) 1930-1972. Inventarisnummer 983 bevat archiefregisters bevattende afschriften van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen 1939-1965.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/136446303
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Collectie A.P. Hoynck van Papendrecht, 1940-1945
trefwoorden
Illegaliteit
Hoynck van Papendrecht was de oprichter van de Partisanen Actie Nederland (PAN). De PAN was het resultaat van de fusie van twee illegale groepen diebeide hun wortels hadden in de LO en die begin 1944 teovallig op elkaar stootten. Ad van Hoynck van Papendrecht ('Frits') vond het LO-werk niet actief genoeg en was sinds augustus 1943 bezig met het vormen van kerngropejes voor gewapend verzet en sabotage. Begin 1944 maakte hij contact met een knokploeg die was voortgekomen uit de LO-wijk Strijp en onder onder aanvoering stond van de jonge Eindhovenaar Theo Dirks ('Sander'). Toen zij ontdekten dat zij hetzelfde voor ogen hadden sloten 'Frits' en 'Sander' en verbond. De PAN had nauwe contacten met de Landelijke Knokploegen, maar bleef wel een zelfstandige verzetsorganisatie. Het archief bevat o.a. een identiteitskaart en armband van de PAN, instructies inzake sabotage, rekeningen voor diverse ingekochte materialen, intakeformulier voor nieuwe leden, valse persoonsbewijzen, ongepubliceerd script van een gedenkboek over de PAN.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-466948162
Randwijk, H. M. van
trefwoorden
 • Arbeid
 • Illegaliteit
 • Arbeidsinzet
Henk van Randwijk was, naast zijn hoofdredacteurschap van de illegale "Vrij Nederland" (archief 185 a), betrokken bij de Contact Commissie van de Groote Advies-Commissie der Illegaliteit (archief 184) en hij was voorzitter van het door de gezamenlijke verzetsgroepen in het leven geroepen Landelijk Werkcomité. Het archief, dat bestaat uit één portefeuille, bevat 9 mappen inhoudende een groot aantal berichten, verklaringen, mededelingen etc. van diverse illegale groepen, vooral betreffende het verzet tegen de Arbeidsinzet (sept. 1944-jan. 1945), verzameld door H.M. van Randwijk, die voorzitter was van het door de gezamenlijke verzetsgroepen in het leven geroepen Landelijk Werkcomité, bedoeld als protest tegen de Arbeidsinzet. Dit archief bevat informatie over illegaliteit, spionage, Rolls Royce, sabotage en artsenverzet.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-79811199
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Illegaliteit
 • Steun en opvang
Dit archief bevat een aantal stukken dat door de LO-LKP-Stichting via de Stichting 1940-1945 in oktober 1956 aan het Rijksinstituut werd overgedragen, tezamen met de reeds vroeger beschreven naoorlogse verslagen en rapporten over de geschiedenis en activiteiten van de beide verzetsorganisaties. Het geheel heeft gediend als bron voor de samenstelling van het "Gedenkboek van het verzet in LO en LKP", "Het Grote Gebod". Het onderhavige materiaal is afkomstig uit verschillende bronnen. De hoofdschotel wordt gevormd door een deel van het archief van het Centraal Bureau van de LO en het correspondentie-archief van het bureau van de Landelijk Sabotage Commandant van de LKP, dat, voorzover kon worden nagegaan, volledig aanwezig is. Het archief bevat informatie over verzetsgroepen, illegaliteit, droppings, wapens en spionage.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/111858026
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Keurtroep Heemstede
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Krijgsverrichtingen
De Keurtroep Heemstede vormde een onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). De commandant van de Keurtroep was ondergeschikt aan de plaatselijke commandant of chef-staf van de NBS. Tot de werkzaamheden der keurtroep behoorden het verrichten van spionage-, sabotage- en opsporingswerk, het beschermen van allerlei transporten, en het onschadelijk maken, arresteren en bewaken van personen die een gevaar opleverden voor de maatschappij. Het archief van de illegale organisatie "Keurtroep Heemstede" bestaat uit 2 portefeuilles en omvat 18 mappen, inhoudende o.m. instructies, berichten, rapporten, mededelingen e.d. van bovengenoemde organisatie. Het archief bevat informatie over verzet, verzetsgroepen, illegaliteit, voedselvoorziening en overgangsbewind.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/392247344
NBS - Utrecht
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Krijgsverrichtingen
Het archief van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten - afdeling Utrecht gedeelte bestaat uit één portefeuille en omvat 11 mappen, inhoudende hoofdzakelijk berichten van commandanten van de diverse onderdelen der BS betreffende o.m. taak en optreden der BS, sabotagedaden, in Nederland aanwezige vijandelijke troepen, arrestaties en het optreden van-en tegen de Duitsers (De berichten zijn vrnl. uit de periode maart-mei 1945). Dit archief bevat informatie over verzet, verzetsgroepen, de illegaliteit, arrestaties, sabotage, vuurgevechten en executies.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/601140415
Raad van Verzet en Radiodienst Raad van Verzet
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Media en communicatie
De Raad van Verzet (RVV) werd kort voor de April-Meistaking in 1943 gevormd door J. Thijssen, hoofd van de Radiodienst van de Ordedienst. De leiding was in handen van enkele vooraanstaande figuren uit het verzet, onder wie G. Van der Veen en P. Guermonprez. Het doel was het verzet te coördineren en te sturen. De RVV had de beschikking over een eigen radiodienst. Dit archief bevat informatie over verzet, illegaliteit, sabotage, spionage en vervalsingen.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1090848393
NBS-Zaanstreek
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Nasleep - overig
 • Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nasleep
 • Geallieerden
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Op 5 september 1944 werden bij Koninklijk Besluit de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten (NBS) opgericht. Hierin werden de Ordedienst, de Landelijke Knokploegen en de Raad van Verzet opgenomen. In mei 1945 waren er in heel Nederland 150.000 tot 200.000 BS'ers. Een aantal taken van de BS waren: - Tijdens de bezetting sabotage plegen - Bij het naderen van het front bovengronds optreden en de vijand in de rug aanvallen - Het garanderen van rust en orde na de bevrijding - Optreden tegen acties van criminelen De BS in Noord-Holland stond onder leiding van de overste J. Wastenecker.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/2147438716
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (1935-1950)
Sabotage en vernielingen (1935-1950)
entity.subseries:MF1605436
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (1945/1951)
Verslagen, rapporten en stukken over sabotage aan spoorlijnen (1945/1951)
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=251a&minr=1509138&miview=inv2
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (1940-1945)
Sabotage en verzet (1940-1945)
entity.subseries:MF2057933
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (1944-1945)
Brochures Black Propaganda (Schwarze Propaganda) - sabotage-aanwijzingen (1944-1945)
entity.subseries:MF2123383
De burgemeester van Rotterdam vestigt in het belang van de gemeente en haar inwoners de aandacht der burgerij op de Bekendmaking van den Weermachtsbevelhebber in Nederland, Generaal der Luchtmacht Fr. Christiansen, luidende als volgt: (1940-08-24)
Vervaardiger, datum
Pieter Oud, 1940-08-24
Collectie
Atlas van Stolk Stichting
trefwoorden
 • Tweede Wereldoorlog
 • sabotage
 • verzet
 • oorlog
http://collectie.atlasvanstolk.nl/data_nl.asp?startc=1&q0=100466&subj=1&bron=g