Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Publicatie betreffende mestcontracten en huisslachting van varkens, "Agrarisch Persnieuws", Stukken betreffende de jam en eiderfabrikage, veelal courante artikelen, Stukken betreffende het Nederlands landbouw weekblad o, Stukken betreffende de teelt van tuinbouwgewassen, Ingekomen brieven, nrs, Schrijven van de hoofddirecteurs om het Nederlandsch meteorologisch instituut inzake verbod tot verschijnen van meteorologische publucaties, Brief aan de directie der vereniging "Pensioen Risico", afloop van lopende pensioenverzekeringen in verband met liquidatie der K, Stukken betreffende de distributie van landbouwwerktuigen en andere landbouwbenodigdheden, Verslag van de werkzaamheden van het K, Studiedagen K.N.J.B, Verslag van de handelingen over het jaar * * 1838, Stukken betreffende wegen en verkeerswezen, Brievenboek, geen nummers, Aanbiedingsbrieven ten geleide van boekwerken bestemd voor de bibliotheek der K, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie van Beheer van het Watersnoodfonds van het K, Stukken betreffende de vee-uitvoer naar Zuid-Afrika, met inhoudsopgave, gemerkt B74, Stukken betreffende de handel, teelt en prijzen van consumptie-aardappelen, Stukken betreffende de uitvoercontrole op uien naar Engeland, Brief van Ir.H.D.Louwes betreffende het verschijnen van het jaarverslag 1941, Stukken betreffende het scheuren van grasland, Gedrukte ingekomen stukken, o, Publicaties van de persdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij inzake ruilverkaveling, Stukken betreffende de voedselvoorziening in oorlogstijd, Stukken betreffende de boekhouding over de jaren 1941 en 1942, onder meer controle van de boekhouding over het jaar 1941 door het accountantskantoor Moret en De Jong, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nr, Brievenboek, met nummerlijsten (verwijzend naar agendanummers), Stukken betreffende leden der K, Adreswijzigingen., Stukken betreffende de distributie van kunstmeststoffen, Stukken houdende mededeling van de onderscheidende landbouwmaatschappijen in de provincies inzake hun incorporatie in de Nederlandschen Landstand, Ingekomen stukken, nrs, Stukken betreffende credietaanvragen, ingekomen bij de commissie tot beheer van het watersnoodfonds van het K, Stukken betreffende tuinbouw, Stukken betreffende de controle op veemengvoeders en een daartoe in te stellen commissie van beheer, Brief van het college van voedselvoorziening betreffende het slachten van schapen i, Rapporten en verslagen uitgebracht door het K, Stukken betreffende de buitenlandse tariefwetgeving i, Stukken betreffende betreffende ingekomen berichten inzake melkveehouderij en zuivel, agendanummer 87/1, Stukken betreffende prijzen en distributie van zuivelprodukten, Gedrukte ingekomen stukken, Ingekomen stukken van de Rijkscommissie van Overleg voor wegenverbetering, nr, Stukken betreffende de prijzen van suiker en de kostprijs van suikerbieten, Stukken betreffende de aflevering van vlees en de teelt van hennep, Stukken betreffende de varkensfokkerij, Stuk houdende mededeling betreffende het telen van zaaien, Klapper op J.S., Stukken betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van vergaderingen, Stukken betreffende de bouw van een tentoonstellingsgebouw van het K, Agenda's van te houden vergaderingen van het K, Stukken betreffende de schapenteelt, het verlenen van steun, opgave van houden van kuddenschapen, etc, Stukken betreffende het studiefonds van het K, Stukken betreffende de distributie van veevoeder, hooi en stroo, alsmede bijzonderheden over grasdrogerijen in Nederland, Notulen 1898 sep- 1903 apr, Stukken houdende statuten betreffende het voorkomen van mond- en klauwzeer in Nederland, Mededeling van de persdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij, houdende de prijzen van de akkerbouwprodukten voor oogst 1942, Stukken betreffende de Rijkscommissie van overleg voor wegenverbetering, Inlichtingen door de secretaris van het K, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs, Stukken betreffende de voorziening in de vacature van lid-werkgever in de Raad van Beroep (Sociale Verzekering) door het K, Stukken betreffende prijzen van tarwenmeel voor brood, uurlonen in de bakkerij en toevoegingen van smaakverbeterende stoffen aan bloem, Brievenboek, nrs. 229-768, nrs, Uitgaande brieven, nrs, Mededeling van de persdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij betreffende het teeltplan akker- en weidebouw 1942, Stukken houdende mededeling van het niet meer verschijnen van tijdschriften waarop de K, Stukken houdende vaststelling van taxatie-markten voor paarden, Klapper op de agenda van 1918, Stukken betreffende de teelt, handel en prijzen van peulvruchten, Verslag van de opening der Rijkslandbouwschool in Assen, Journaal van de financiële commissie L, Ingekomen en minuten van ingekomen brieven, nr, Stukken betreffende de veefokkerij en de daarmee samenhangende problemen, (nr, Stukken betreffende overlijden en jubilea, Stukken betreffende zaadteelt en zaden, Stukken houdende aanvragen om toezending van stukken uit het archief, Bericht van de persdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij inzake verlenging van persovereenkomsten, Notulenboek van de voormalige kring Gelderland der A, Stukken betreffende de prijzen van riet en biezen, Stukken betreffende de voldoening van contributiegelden door leden van de K, Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs, Ingekomen brieven van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV, Stukken betreffende bepalingen bij de in- en uitvoer van paarden, Stukken betreffende de overdracht van het beheer van het Broekemafonds aan Prof, Ingekomen stukken betreffende het landbouw weekblad, nrs, Klapper., Stukken betreffende de verplichte levering van rundvee en vlees en aanverwante problemen de veeteelt betreffende, Stukken betreffende prijzen en teelt van granen, Uitnodiging tot het bijwonen van de tentoonstelling "Voedingsgewassen in eigen tuin" voor de secretaris van het K, Stukken betreffende de organisatie van de Nederlandsche Landstand, Stukken betreffende het lager en hoger landbouwonderwijs in Nederland, met inhoudsopgaven, gemerkt B10, Klapper op de agenda van 1921, Stukken houdende aanvragen voor literatuur op landbouwgebied, Publikatie van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij, Stukken betreffende de oprichting en benoeming van Nederlandse afgevaardigden van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome, Brievenboek over het jaar 1940, met nummerlijsten, Stukken houdende mededelingen van de instelling van de bedrijfsorganisaties in het kader van de opbouw der organisatie van de voedselvoorziening en krantenberichten met mededelingen van genoemde bedrijfsorganisaties, Rapporten inzake de balanscontrole van het K

Inlichtingen door de secretaris van het K.N.L.C. verstrekt inzake geschiedenis van bedoelde instelling.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 24-36.
Stukken betreffende de voorziening in de vacature van lid-werkgever in de Raad van Beroep (Sociale Verzekering) door het K.N.L.C.
Stukken betreffende prijzen en teelt van granen.
Stukken betreffende de teelt van tuinbouwgewassen.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 83-103.
Stukken betreffende de jam en eiderfabrikage, veelal courante artikelen. B56.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 23-33.
Brievenboek, met nummerlijsten (verwijzend naar agendanummers).
Stukken betreffende prijzen van tarwenmeel voor brood, uurlonen in de bakkerij en toevoegingen van smaakverbeterende stoffen aan bloem.
Stuk houdende mededeling betreffende het telen van zaaien.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 95-102.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 18-40.
Stukken betreffende het scheuren van grasland.
meest verslagen van vergaderingen der 1e afdeling van het K.N.LC.
Bericht van de persdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij inzake verlenging van persovereenkomsten.
Stukken betreffende de boekhouding over de jaren 1941 en 1942, onder meer controle van de boekhouding over het jaar 1941 door het accountantskantoor Moret en De Jong.
Stukken betreffende tuinbouw.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 1-17.
Stukken betreffende zaadteelt en zaden.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 145-155 en omslag diversen.
Agenda's van te houden vergaderingen van het K.N.LC.
Schrijven van de hoofddirecteurs om het Nederlandsch meteorologisch instituut inzake verbod tot verschijnen van meteorologische publucaties.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 105-120.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 43-48.
Ingekomen brieven, nrs. 1-305
Stukken houdende mededeling van het niet meer verschijnen van tijdschriften waarop de K.N.L.C. geabonneerd was.
Brief van het college van voedselvoorziening betreffende het slachten van schapen i.v.m. de bij deze dieren voorkomende besmettelijke ziekten.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 19-31.
Stukken betreffende wegen en verkeerswezen.
Mededeling van de persdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij, houdende de prijzen van de akkerbouwprodukten voor oogst 1942.
Publicaties van de persdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij inzake ruilverkaveling.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 18-40.
Klapper op de agenda van 1918.
Oud aanvraagnummer 8
Oud aanvraagnummer 7
Stukken betreffende de organisatie van de Nederlandsche Landstand.
Oud aanvraagnummer 6
Oud aanvraagnummer 5
Brief van Ir.H.D.Louwes betreffende het verschijnen van het jaarverslag 1941.
Oud aanvraagnummer 9
Stukken betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van vergaderingen.
Oud aanvraagnummer 4
Oud aanvraagnummer 3
Oud aanvraagnummer 2
Oud aanvraagnummer 1
Rapporten en verslagen uitgebracht door het K.N.L.C., nrs. 263-305.
Stukken betreffende de teelt, handel en prijzen van peulvruchten.
Ingekomen stukken betreffende het landbouw weekblad, nrs. 1-85, gemerkt nr. 110 NLW.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 117-124.
Oud aanvraagnummer 109
Oud aanvraagnummer 108
Oud aanvraagnummer 105
Stukken betreffende overlijden en jubilea.
Oud aanvraagnummer 104
Oud aanvraagnummer 107
Oud aanvraagnummer 106
Oud aanvraagnummer 101
Oud aanvraagnummer 100
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 116-137.
Stukken betreffende credietaanvragen, ingekomen bij de commissie tot beheer van het watersnoodfonds van het K.N.L.C., agendanummer 16.
Oud aanvraagnummer 103
Oud aanvraagnummer 102
Stukken betreffende de schapenteelt, het verlenen van steun, opgave van houden van kuddenschapen, etc.
Stukken betreffende de buitenlandse tariefwetgeving i.v.m. de uitvoer van landbouwprodukten met inhoudsopgave, gemerkt B58d.
Stukken betreffende het studiefonds van het K.N.L.C., aanvragen om studiebeurzen, controle van rekening en balans over het jaar 1941.
Gedrukte ingekomen stukken.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 201-400.
Oud aanvraagnummer 17
Rapporten inzake de balanscontrole van het K.N.L.C, het studiefonds en watersnoodfonds van genoemde vereniging, met begeleidende brieven.
Oud aanvraagnummer 16
Oud aanvraagnummer 15
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 44-48.
Stukken betreffende de voldoening van contributiegelden door leden van de K.N.L.C.
Oud aanvraagnummer 14
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 113-117.
Oud aanvraagnummer 19
Oud aanvraagnummer 18
Journaal van de financiële commissie L.L.T.B.
Ingekomen brieven, nrs. 344-607.
Ingekomen stukken, nrs. 1-72
Oud aanvraagnummer 13
Oud aanvraagnummer 12
Oud aanvraagnummer 11
Oud aanvraagnummer 10
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 93-114.
Oud aanvraagnummer 28
Oud aanvraagnummer 27
Oud aanvraagnummer 26
Oud aanvraagnummer 25
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 88-93.
Oud aanvraagnummer 29
Brievenboek over het jaar 1940, met nummerlijsten.
Klapper op de agenda van 1921
Verslag van de opening der Rijkslandbouwschool in Assen.
Oud aanvraagnummer 20
Brief aan de directie der vereniging "Pensioen Risico", afloop van lopende pensioenverzekeringen in verband met liquidatie der K.N.LC.
Oud aanvraagnummer 24
Oud aanvraagnummer 23
Oud aanvraagnummer 22
Oud aanvraagnummer 21
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie van Beheer van het Watersnoodfonds van het K.N.L.C, nrs. 394-445.
Oud aanvraagnummer 39
Stukken betreffende de controle op veemengvoeders en een daartoe in te stellen commissie van beheer.
Oud aanvraagnummer 38
Oud aanvraagnummer 36
Uitgaande brieven, nrs. 519-999.
Publicatie betreffende mestcontracten en huisslachting van varkens.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 57-59.
Uitnodiging tot het bijwonen van de tentoonstelling "Voedingsgewassen in eigen tuin" voor de secretaris van het K.N.L.C.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 63-75.
Stukken betreffende de oprichting en benoeming van Nederlandse afgevaardigden van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome. Gemerkt B72 met inhoudsopgave.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 201-350.
Stukken betreffende de Rijkscommissie van overleg voor wegenverbetering.
Stukken betreffende de veefokkerij en de daarmee samenhangende problemen, (nr.4)
Stukken betreffende de aflevering van vlees en de teelt van hennep.
Oud aanvraagnummer 31
Oud aanvraagnummer 30
Oud aanvraagnummer 35
Oud aanvraagnummer 34
Stukken betreffende bepalingen bij de in- en uitvoer van paarden.
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 55-62.
Stukken houdende vaststelling van taxatie-markten voor paarden.
Oud aanvraagnummer 33
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 32-40.
Oud aanvraagnummer 32
Stukken betreffende het Nederlands landbouw weekblad o.a. betreffende het plaatsen van artikelen, honoraria van schrijvers etc.
Stukken betreffende de verplichte levering van rundvee en vlees en aanverwante problemen de veeteelt betreffende.
Oud aanvraagnummer 49
Oud aanvraagnummer 48
Oud aanvraagnummer 47
Studiedagen K.N.J.B.T.B. 'Ons Erf' Berg en Dal.
Stukken betreffende de distributie van veevoeder, hooi en stroo, alsmede bijzonderheden over grasdrogerijen in Nederland.
Ingekomen brieven van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 117-150.
Stukken betreffende de prijzen van riet en biezen.
Stukken houdende aanvragen om toezending van stukken uit het archief.
Stukken betreffende leden der K.N.L.C. en lidmaatschappen van de K.N.L.C. van verenigingen.
Oud aanvraagnummer 42
Oud aanvraagnummer 41
Stukken betreffende de varkensfokkerij. B49 met inhoudsopgave.
Stukken houdende mededelingen van de instelling van de bedrijfsorganisaties in het kader van de opbouw der organisatie van de voedselvoorziening en krantenberichten met mededelingen van genoemde bedrijfsorganisaties.
Oud aanvraagnummer 40
Oud aanvraagnummer 46
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 451-600.
Oud aanvraagnummer 45
Oud aanvraagnummer 44
Oud aanvraagnummer 119
Oud aanvraagnummer 59
Oud aanvraagnummer 58
Oud aanvraagnummer 116
Oud aanvraagnummer 115
Oud aanvraagnummer 118
Oud aanvraagnummer 117
Oud aanvraagnummer 112
Oud aanvraagnummer 111
Oud aanvraagnummer 114
Oud aanvraagnummer 113
Oud aanvraagnummer 110
Stukken betreffende de distributie van landbouwwerktuigen en andere landbouwbenodigdheden.
Brievenboek, geen nummers.
Oud aanvraagnummer 53
Oud aanvraagnummer 52
Oud aanvraagnummer 51
Oud aanvraagnummer 50
Stukken betreffende de voedselvoorziening in oorlogstijd.
Oud aanvraagnummer 57
Oud aanvraagnummer 56
Stukken houdende aanvragen voor literatuur op landbouwgebied.
beschrijving op fiche is beschadigd. Er kan informatie omtrent dit inv.nr. ontbreken.
Oud aanvraagnummer 55
Oud aanvraagnummer 54
Aanbiedingsbrieven ten geleide van boekwerken bestemd voor de bibliotheek der K.N.L.C, alsmede aanvragen om uitleningen.
Oud aanvraagnummer 69
Oud aanvraagnummer 127
Oud aanvraagnummer 126
Oud aanvraagnummer 122
Oud aanvraagnummer 125
Oud aanvraagnummer 124
Stukken betreffende betreffende ingekomen berichten inzake melkveehouderij en zuivel, agendanummer 87/1.
Oud aanvraagnummer 120
Stukken betreffende de prijzen van suiker en de kostprijs van suikerbieten.
Oud aanvraagnummer 60
Oud aanvraagnummer 64
Oud aanvraagnummer 63
Oud aanvraagnummer 62
Oud aanvraagnummer 61
Oud aanvraagnummer 68
Oud aanvraagnummer 67
"Agrarisch Persnieuws". Berichten van de afdeling Persdienst van de Nederlandsche Landbouw, bestemd voor publicatie in de pers en ingekomen bij het K.N.L.C.
Gedrukte ingekomen stukken, o.a. adressen. (dubbel?).
Oud aanvraagnummer 66
Oud aanvraagnummer 65
Brievenboek, nrs. 229-768, nrs. 1-391
Mededeling van de persdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij betreffende het teeltplan akker- en weidebouw 1942.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nr.17 (1-4).
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 23-36.
Oud aanvraagnummer 71
Stukken betreffende de overdracht van het beheer van het Broekemafonds aan Prof.lr. H.A. Meijer-Gemeling.
Oud aanvraagnummer 70
Notulen 1898 sep- 1903 apr
Oud aanvraagnummer 75
Oud aanvraagnummer 74
Verslag van de handelingen over het jaar * * 1838.
Oud aanvraagnummer 73
Oud aanvraagnummer 72
Oud aanvraagnummer 78
Oud aanvraagnummer 77
Oud aanvraagnummer 76
Ingekomen en minuten van ingekomen brieven, nr. 87 (2-18).
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, nrs. 113-129.
Oud aanvraagnummer 82
Oud aanvraagnummer 81
Oud aanvraagnummer 80
Oud aanvraagnummer 86
Oud aanvraagnummer 85
Oud aanvraagnummer 84
Oud aanvraagnummer 83
Stukken betreffende het lager en hoger landbouwonderwijs in Nederland, met inhoudsopgaven, gemerkt B10.
Oud aanvraagnummer 89
Oud aanvraagnummer 88
Ingekomen stukken van de Rijkscommissie van Overleg voor wegenverbetering, nr. 79 (22-34).
Stukken betreffende de bouw van een tentoonstellingsgebouw van het K.N.L.C, nr.111
Stukken betreffende de distributie van kunstmeststoffen.
Oud aanvraagnummer 87
Publikatie van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij.
Stukken betreffende de vee-uitvoer naar Zuid-Afrika, met inhoudsopgave, gemerkt B74.
Stukken houdende mededeling van de onderscheidende landbouwmaatschappijen in de provincies inzake hun incorporatie in de Nederlandschen Landstand.
Notulenboek van de voormalige kring Gelderland der A.B.T.B., door de secretaris gezonden aan de hoofdstafleden van de Nederlandsche Handelskamer.
Oud aanvraagnummer 93
Oud aanvraagnummer 92
Oud aanvraagnummer 91
Oud aanvraagnummer 90
Oud aanvraagnummer 97
Oud aanvraagnummer 96
Oud aanvraagnummer 95
Oud aanvraagnummer 94
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 71-76.
Oud aanvraagnummer 99
Oud aanvraagnummer 98
Stukken betreffende prijzen en distributie van zuivelprodukten.
Stukken betreffende de uitvoercontrole op uien naar Engeland.
Stukken houdende statuten betreffende het voorkomen van mond- en klauwzeer in Nederland.
Stukken betreffende de handel, teelt en prijzen van consumptie-aardappelen.
Verslag van de werkzaamheden van het K.N.L.C. over 1941 ingezonden aan de Directeur-Generaal van de landbouw, met begeleidend schrijven, minuut.
Datum
1 januari 1904 - 1 januari 1923
Type
 • Archiefstuk
Serie
 • III Reeks fiches met beschrijvingen waarvan het verband met de andere beschrijvingen (nog) niet duidelijk is
Datum
 • 1923-01-01
 • 1948-01-01
 • 1928-01-01
 • 1918-01-01
 • 1953-01-01
 • 1920-01-01
 • 1930-01-01
 • 1915-01-01
 • 1900-01-01
 • 1940-01-01
 • 1935-01-01
 • 1939-01-01
 • 1929-01-01
 • 1904-01-01
 • 1942-01-01
 • 1932-01-01
 • 1962-01-01
 • 1914-01-01
 • 1924-01-01
 • 1922-01-01
 • 1937-01-01
 • 1927-01-01
 • 1917-01-01
 • 1926-01-01
 • 1899-01-01
 • 1936-01-01
 • 1906-01-01
 • 1931-01-01
 • 1941-01-01
 • 1921-01-01
 • 1896-01-01
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media