Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Alle bronnen

* De aangetroffen bescheiden van de Kamer te Breda over de periode 1853 - 1922, alsmede van de overige opgeheven lokale Kamers in het werkingsgebied van de huidige Kamer, zijn niet in deze inventaris beschreven. De betreffende bescheiden zijn of worden in bewaring gegeven aan de betreffende gemeentelijke of streekarchiefdiensten, waar de archieven zijn te raadplegen: Achter de inventaris van het archief zijn nog enige bijlagen opgenomen Zie onder deze inleiding de paragraaf 'Bijlagen'. BHIC : een concordantie tussen de oorspronkelijke dossiernrs en de in deze inventaris toegekende inventarisnrs (bijlage 1), een toelichting op de jaarverslagen, met daarbij opgenomen een hoofdstukindeling van de verslagen per periode (bijlage 2), een staat van de aanwezige notulen van commissie-vergaderingen (bijlage 3), een specificatie van de archieven van de lokale Kamers te Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout (bijlage 4) en tot slot een index op de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de Kamer (bijlage 5). De gebruiker kan zo in korte tijd vaststellen welke informatie de verschillende onderdelen van het archief bevat. De aanwijzingen voor het archiefonderzoek bevat opmerkingen en verwijzingen die van belang zijn om de inventaris optimaal te kunnen raadplegen. * In het onderdeel Overzichten zijn gegevens opgenomen betreffende de organisatie van de Kamer, de samenstelling van het bestuur en de opgedragen wettelijke taken. De notulen zijn toegankelijk gemaakt door middel van een index op onderwerp, die als een bijlage in deze inventaris is opgenomen. Overigens kwamen de commissies in sommige jaren niet of slechts een enkele maal bijeen. * De serie op onderwerp geordende stukken is in 1922 volgens een bepaald ordeningsplan opgezet. In de jaren zeventig zijn de stukken op basis van een decimale classificatie ingedeeld. Deze oudere ordeningssystemen zijn terug te vinden in inventarisnr 67 en 68. In bijlage 1 is een concordantie opgenomen die verwijst van de oorspronkelijke codering naar het huidige inventarisnr. Aanwijzingen voor de gebruiker : * Het archief dat in deze inventaris is beschreven loopt over de periode 1922 - 1979. * Van de oorspronkelijke op onderwerp geordende stukken, kwam slechts een beperkt gedeelte voor blijvende bewaring in aanmerking. Deze stukken vormen een nadere aanvulling op het besprokene in de vergaderingen. * Het verdient aanbeveling eerst de jaarverslagen te raadplegen alvorens de overige stukken aan te vragen. De samenstelling en inhoud van de jaarverslagen is nader toegelicht in een bijlage. Archief: Oosterhout, 1866 - 1922, archiefbewaarplaats: Streekarchivariaat in de Kring van Oosterhout Historisch overzicht : De hier voor u liggende inventaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant bestaat naast de eigenlijke inventaris uit de volgende elementen: een toelichting, aanwijzingen voor het archiefonderzoek, een aantal overzichten betreffende de organisatie, alsmede bijlagen op de beschrijvingen. Archief: Roosendaal, 1905 - 1915, archiefbewaarplaats: Gemeentearchief Roosendaal Archief: Bergen op Zoom, 1853-1922, archiefbewaarplaats: Gemeentearchief Bergen op Zoom De toelichting bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel beschrijft de geschiedenis van de Kamer: na een paragraaf over de algemene geschiedenis van de Kamers van Koophandel in Nederland, volgt een paragraaf over de organisatie en ontwikkeling van de Kamer te Breda. Het tweede deel beschrijft de samenstelling van het archief en de bewerking ervan. * In een bijlage is een overzicht opgenomen van de series notulen van commissie-vergaderingen die in dit archief werden aangetroffen. De overzichten omvatten een lijst van gemeenten die in het werkingsgebied van de Kamer vielen (overzicht 1), organisatieschema's van de Kamer in de verschillende tijdvakken (overzicht 2), een staat van voorzitters en secretarissen (overzicht 3), een staat van vaste commissies (overzicht 4), een overzicht van de wettelijke taken die aan de kamers van koophandel zijn toebedeeld (overzicht 5) en tot slot een - niet-limitatieve - literatuurlijst overzicht 6). * De notulen van de vaste commissies zijn slechts gedeeltelijk aangetroffen. Om die redenen zijn deze notulen niet in de index opgenomen. De verslaglegging door de commissies aan de ledenvergadering, zoals deze uit de notulen van de ledenvergaderingen blijkt, geeft wel een indicatie wanneer bepaalde onderwerpen in een commissie aan de orde zijn geweest. * De notulen van de leden-, commissie- en bestuursvergaderingen, alsmede de daarbij behorende vergaderstukken vormen de kern van het archief. * Het archief is geheel openbaar, er zijn geen beperkingen op de openbaarheid gesteld. * De beschrijvingen zijn ingedeeld naar interne organisatie en naar taakuitvoering. Bij de taakuitvoering is een nader onderscheid gemaakt in uitvoering van wettelijke taken en in belangenbehartiging. Archief: Breda, 1843 - 1922, archiefbewaarplaats: Gemeentearchief Breda

Collectie
  • Archieven BHIC
Type
  • Archief
Identificatienummer van Brabants Historisch Informatie Centrum
  • 1087
Trefwoorden
  • Industrie, Handel en Dienstensector
Disclaimer over kwetsend taalgebruik

Bij bronnen vindt u soms teksten met termen die we tegenwoordig niet meer zouden gebruiken, omdat ze als kwetsend of uitsluitend worden ervaren.Lees meer

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards