Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Gemeente Beemster, 1930 - 1969

BESCHRIJVINGSBEHEER Verantwoording Naast dit archief zijn er twee archieven van de gemeente Beemster die een overlap hebben met dit archief. "0131 Gemeente Beemster, 1795 - 1929" "0132 Gemeente Beemster, 1910 - 1930". De drie archieven hebben een overlap met elkaar. Samenvoeging van de drie archieven is niet mogelijk zonder de oorspronkelijk ordening van de drie archieven aan te tasten. Bij de overgang naar een andere archief ordening zijn stukken en dossiers van lopende zaken in het volgende archief meegenomen. Terug plaatsing in de oorspronkelijk ordening is niet mogelijk zonder het verband tussen de onderlinge stukken te verbreken waardoor incomplete dossiers zouden ontstaan. Plaatsingslijst van het secretarie-archief 1930-1969 *Ontbrekende dossiers: 98-4, 98-5; 111-3; 157-2; 26-2; 26-4,75-7; 76-3; 76-4; 167-4; 83-7; 83-10; 94-6; 137-3 en 179-9. Regels of afspraken Het archief is, op enkele uitzonderingen na, volledig openbaar. De uitzonderingen zijn gemaakt voor dossiers die persoonsgegevens bevatten welke betrekking kunnen hebben op nog in leven zijnde personen. De uitzonderingen zijn bij de betreffende inventarisnrs. aangegeven. Datering van de beschrijvingen 2016
VERWANT MATERIAAL Bestaan en bewaarplaats van originelen Waterlands Archief te Purmerend Bestaan en bewaarplaats van kopieën Het archief bevat geen kopieen. Verwante beschrijvingseenheden W.C. Ninaber, oud-burgemeester van Beemster, dagboek, NIOD, collectie 244: 11 mei 1940: Begin gemaakt met inundatie van de polder. Bij de Rijperweg doorgraven Nederlandse soldaten de Purmerenderweg en ze maken ook gaten in de Beemsterringdijk ter hoogte van de Middenweg en de Jisperweg. In de polder zijn 102 tuinbouwbedrijven - ongeveer de helft van het totaal aantal - tijdelijk onder water gekomen. De Tuinhoek droog en wordt op peil gehouden door het hulpvijzelgemaal bij 'Zwaansvliet', geplaatst en betaald door het Ministerie van Defensie. Publicaties Er zijn geen relevante publicaties over de archiefvormer of over het archief bekend.
Gemeente Beemster, 1930 - 1969
INHOUD EN STRUCTUUR Bereik en inhoud Het archief bestaat voornamelijk uit de dossiers zoals gevormd en beheerd bij de secretarie van de gemeente. Na de overdracht zijn er diverse aanvullingen op het archief gekomen. De aanvullingen zijn nog niet verwerkt in het archief en de inventaris. Selectie Bij bewerking niet aangetroffen dossiers In 1990 geconstateerd dat de volgende dossiers ontbreken: 98-4, 98-5; 111-3; 157-2; 26-2; 26-4,75-7; 76-3; 76-4; 167-4; 83-7; 83-10; 94-6; 137-3 en 179-9. 167-4 is in 1989 uitgeleend aan S. Wals van de gemeente Beemster. Benoemingen ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1934 t/m 1956. Regeling presentiegeld gemeenteraadsleden, 1946-1963. Afschrift van lijst aan de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau met opgave van gegevens van vreemdelingen in de gemeente naar aanleiding van verzoek hiertoe, 1950. Destructordistrict Purmerend, 1930-1935. Rioleringswerken Zuidoostbeemster hierin o.m. ontheffingen verleend door Waterschap-aansluiting Drie Meren-Verzet-pl. 3-Purm.weg 119, 1929 t/m 1971. Verkoop grond te Middenbeemster, map II, 1968 - 1969. N.B. In 1989 uitgeleend aan S. Wals van de gemeente Beemster. Niet meer retour ontvangen. in 2005 en 2016 gerappelleerd. Materiële behoeften, 1941 t/m 1945. Vak onderricht, 1929 t/m 1945. Organisaties en verenigingen, 1932 t/m 1942. Selectie tijdens de inventarisatie 2015 DE SELECTIES ZIJN GEMAAKT OP GROND VAN: DE LIJST VAN VOOR VERNIETIGING IN AANMERKINGKOMENDE STUKKEN IN GEMEENTEARCHIEVEN, 20 DECEMBER 1983 – Nr. 247. Categorie 2.1.5 Bemiddeling. Koninklijke onderscheidingen 1930-1969. Categorie 2.2.en 2.3 Gemeentelijke Commissies: Benoemingen. Woonruimtecommissie . 1947-1969. Verslagen zonder beleidsbepaling of gevolg. Woonruimtecommissie 1947-1971 Categorie 2.5 Bemiddeling en publicaties voor derden: 153-6 Kringenwet, bekendmakingen van ministerie Defensie voor het vrije schotveld t.b.v. de forten, 1929 t/m 1931. Categorie 2.6 Circulaires van andere overheidsinstanties. Tenzij deze een directe relatie hadden met de archiefstukken van de gemeente Beemster. Categorie 2.8 Vervallen vergunningen en verklaringen: Voorwerpen in- en langs wegen, 1930 - 1970. Wijzigingen aan al bestaande inrichtingen Hinderwet, 1930-197 Vergunningen op grond van de Drankwet, 1930-1970. Verklaringen vervreemde landbouwgronden, 1956 - 1970. Categorie 2.9 Opgaven en statistieken: Landbouwverslagen, 1950-1970. (Voorgaande wel bewaard vanaf 1950 opvraagbaar bij het CBS.) Vergoedingen en pensioenbijdragen aan personeel, 1930-1969. Categorie 2.11 Toezicht, controle, rapportering, Plaatsing op de zwarte lijst van personen waaraan geen alcohol geschonken mag worden, 1952 - 1972. Vordering woonruimte, 1947-1963 Categorie 2.13 Hulpadministraties. Registers van ingekomen stukken. Categorie 2.14 en 2.15 Voor kennisgeving aangenomen stukken en niet doorgegane zaken van eenvoudige aard. Aan- en verkopen. De correspondentie voorafgaand aan het besluit tot aankoop of verkoop. Dossier: 168-1. Verkoop grond te Zuidoostbeemster, 1931 t/m 1939. Bevatte uitsluitend correspondentie over aanvragen en verkoop onderhandelingen. Geen daadwerkelijke verkopen. Categorie 2.18 Dubbelen en afschriften: Concept- raadsvergaderstukken Categorie 3.1.3 Afgeloste geldleningen, 1949-1969 Categorie 3.13 verkeer. Vervallen verkeersmaatregelen, 1930-1969. Categorie 3.3.2 Aanleg en onderhoud eigendommen waarvan het belang is vervallen. Wegen onderhoud en kleine aanpassingen, 1946-1969. Straatverlichting, vervallen overeenkomsten met het PEN., 1946-1969. Uitvoering werkzaamheden aan of nabij wegen door nutsbedrijven, provincie en het Waterschap de Beemster, 1948 - 1969 Sportterreinen 1946-1970 Categorie 3.3.3 vervallen zakelijke rechten als verhuur, huur en pacht Categorie 3.4.1 Aanstelling en ontslag van personeel Categorie 3.6.9 verkiezingen: Provinciale staten, 1931 - 1967. 2e kamer, 1933 - 1967. Categorie 3.8.2 Bouwen en stichten van woningen en gebouwen. Onbewoonbaar verklaren van woningen 1927 - 1965. Categorie 3.8.5. Woningwetwoningen. Voorschriften. Woningbouwvereniging Goed Wonen: Jaarstukken, controle rapporten, huurvaststelling, 1930-1969. Subsidie voor bouw woningwetwoningen, 1948-1969 (De bestekken en bouwtekeningen zijn vergeleken met de bouwvergunningen. Bij het ontbreken van de bouwvergunningen zijn de bestekken en tekeningen bewaard.) Aanvullingen In 2016 zijn alle aanvullingen in het archief en de inventaris opgenomen. Ordening De ordening van de dossiers en de beschrijvingen volgt de hoofdindeling van de Code V.N.G. zoals deze tussen de jaren 1950 en 1970 in gebruik is geweest.
CONTEXT Naam van de archiefvormer(s) - Institutionele geschiedenis / Biografie Periode 1910-1939 Gemeentelijk Elektriciteits (distributie) Bedrijf. In 1914 opgericht en jaarlijks moet het net worden uitgebreid en de schakelkasten verzwaard om aan de stijgende vraag te voldoen. Elektriciteit brengt veranderingen met zich mee. Elektrisch (straat)licht en elektrische motoren. Dit laatste is terug te zien in de Hinderwetvergunningen waarbij de “petroleum” motoren en handpompen worden vervangen door elektrische. Telecommunicatie komt op. Telefoon wordt mogelijk maar ook radio ontvangst. Er zijn 4 lokale radiodistributiediensten actief in de Beemster. Mobiliteit neemt toe. Naast de stroomtram Alkmaar-Purmerend worden busdiensten opgericht. Wel 15 busdiensten hebben een vergunning om ritten uit te voeren. De busdienst krijgen al weer snel concurrentie van fiets en auto’s. De toename van mobiliteit lijdt tot een toename van “Vreemdelingen Verkeer” of te wel toerisme. Daarom wordt er in 1929 een prijsvraag uitgeschreven voor “korte spreuken ter bevordering vreemdelingen verkeer”. De winnende spreuk is: “Wie zoekt kent de Beemster niet. Wie de Beemster kent zoekt niet meer.” Inzender: een Scheveningse. Wie mobiel is kan verder wegwerken. Deze extra “inkomsten” worden door de gemeente belast met een forensenbelasting. Onderwijs heeft de belangstelling van de gemeente, in 1925 wordt het lager onderwijs gereorganiseerd. De scholen worden vervangen door nieuwbouw of verbouwd en uitgebreid. Het lager onderwijs wordt door de gemeente met twee jaar verlengt en er komt vakonderwijs om naast of na het lager onderwijs verder te kunnen leren. Afval. Een geheel nieuw verschijnsel. Met toename van de welvaart komt er afval. Naast het aanbieden van as uit de kachels en fornuizen komt er ook afval in de asemmers. De gemeente richt een reinigingsdienst op. Welke zich eveneens gaat bezighouden met de aanleg van riolering. Drinkwater kwam uit de regenton of put maar om de volksgezondheid te waarborgen wordt er een wa Periode 1939-1945 Als plattelands gemeente, die niet in een oorlogsgebied heeft gelegen, komt de Beemster in verhouding tot andere gebieden de oorlog relatief gezien ongeschonden door. Met nadruk relatief want ook de Beemster heeft zijn slachtoffers te betreuren en de nodige schade ondervonden. Het zuidelijk deel van de Beemster wordt tweemaal onderwater gezet (inundatie) om de Stelling Holland te beschermen. In 1940 op bevel van het Nederlandse leger. Door de snelle capitulatie van het Nederlandse leger, wordt dit deel van de Beemster weer vlot drooggemalen en is de schade beperkt. Om luchtlandingen te bemoeilijken besluit het Duitse leger om in 1944 het zuidelijke deel wederom met een laag water te bedekken. Door het aanleggen van nooddijken weet de bevolking het gebied in te perken maar als na de bevrijding de grond weer droog valt, is de schade aan gewassen en huizen aanzienlijk. Voor de voedselvoorziening wordt, naast de distributie van goederen, aangesloten bij de centrale keuken in Oudendijk. Als tegen het einde van de oorlog diesel en elektriciteit niet meer beschikbaar zijn rest alleen nog een stoomgemaal. Alle bomen in en om de Beemster sneuvelen om het stoomgemaal aan de gang te houden. Periode 1946-1969 De jaren van wederopbouw. De bevolking groeit en de buurten worden uitgebreid. De gemeente wordt steeds meer de voortrekker bij het treffen van voorzieningen als een zwembad en sportvelden. Met de toename van de welvaart nemen zowel afval als de milieueisen toe. Het vuilstorten kan niet meer er wordt overgegaan op verbranding. Rioolwater wordt niet alleen afgevoerd maar ook gezuiverd. Voor sociale en maatschappelijke voorziening wordt steeds meer samenwerking gezocht met omliggende gemeenten. Geschiedenis van het archief In 1930 wordt het archief geordend volgens de code van het registratuurplan van de V.N.G. Verwerving -
IDENTIFICATIE Referentie(s) NL-PmWA_0138 Titel Gemeente Beemster, secretarie-archief Datering 1930-1969 Beschrijvingsniveau Archief Omvang en medium van de beschrijvingseenheid Omvang: Medium: Archief.
VOORWAARDEN VOOR RAADPLEGING EN GEBRUIK. Voorwaarden voor raadpleging Het archief is volledig openbaar. Voorwaarden voor reproductie Er zijn geen voorwaarden voor reproductie. Taal en schrift Taal: Nederlands. Schrift: Het archief bevat gedrukt/ getypt en handgeschreven materiaal. Fysieke kenmerken en technische vereisten Fysieke kenmerken: Materiaalsoort: Papier. Materiele staat: Toegangen -
AANTEKENINGEN Gebruikte afkortingen Geen opmerkingen. C.B.R. Centraal Bureau voor de Statistiek. G.S.N.H. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Datum
1 januari 1930 - 1 januari 1969
Type
  • Archief
Collectie
  • Archieven Waterlands archief
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media