Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Gerecht Zuilen en Swesereng

Het verleden van Zuilen c.s Een algemene geschiedenis van Zuilen c.s. is enige jaren geleden verschenen van de hand van de gemeentearchivaris van Utrecht. Ik acht mij dan ook ontslagen van de plicht een uitgebreid betoog te houden over de historie van deze voormalige heerlijkheid en gemeente en zal mij daarom tot de hoofdzaken beperken. Toen de Romeinen zich vanaf de 3e eeuw terugtrokken uit deze noordelijke gebieden, namen de Friezen geleidelijk hun plaatsen in. Rond 700 woonde in Swesen of Suecsnon, de latere Swesereng, de Friese edelman Wursing op een strook land langs de Vecht. De Friese koning Radbod kon zich tot 718 handhaven in de Vechtstreek. Na het overlijden van de kleinzoon van Wursing, Liudger of St.Ludgerus, schonk hij zijn voorvaderlijke goederen aan de abdij Werden bij Essen (Dld.). Na eeuwen van ongestoorde agrarische rust dook dit gedeelte van het Sticht in de 13e eeuw weer op in de geschiedenis als Zuilen; de naam is ontleend aan de naam van het adellijke geslacht Van Zuilen (oorspronkelijk Sulen), dat afkomstig was uit de buurt van Kleef. De "Van Zuijlens" waren hereboeren, die zich vooral bezighielden met landontginningen en inpolderingen van moerassen. De heerlijkheid Zuilen en Swesereng behoorde inmiddels ten dele aan de bisschop van Utrecht, ten dele aan de abt van Oostbroek. De bewoners konden toen al ruimschoots profiteren van Utrecht als naburige handelsplaats. De Vecht kon door de grote schepen van de Noordduitse Hanzekooplieden bevaren worden tot Maarssen, waar de ladingen overgestort werden in kleinere scheepjes, die naar Utrecht voeren. Vóór 1256 bouwde de hoofdtak van de Van Zuijlens een kasteel aan de Vecht, een allodiaal bezit. Tot het bezit van de Heren van Zuijlen behoorden gebieden op de oostelijke oever, in erfpacht van de abdij van Oostbroek en enige gebieden ten oosten van de stad Utrecht in de buurt van de tegenwoordige Uithof. In 1446, toen de voornoemde hoofdtak was uitgestorven en het kasteel was verwoest door Utrechters tijdens de Hoekse en Kabeljouwse twisten, werd de heerlijkheid door bisschop Frederik van Blankenheim en de abt tot een vast erfleen geschonken aan Frank van Borssele, heer van Veere. Daarna was de heerlijkheid gedurende enkele eeuwen in handen van leden van de families Van Borssele, Van Rennenberg en Lalaing. Rond 1525 werd het kasteel herbouwd bij de "kleine doch bevallig gelegene plaats, een der bekoorlijkste Vechtdorpen, omgeven door schone buitenplaatsen en wandeldreven", zoals Van der Aa later in zijn Aardrijkskundig Woordenboek optekende. In 1665 kwam het slot in handen van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Kort daarvoor, in 1654, was in het dorp een kerkje gebouwd met een zeskantig torentje. Het bebouwingsgebied van Zuilen ontwikkelde zich langs de Vecht en de Daalsedijk, de oudste verbinding met Maarssen. Na watersnoden werden ter beveiliging wegen opgehoogd en "terpen" gebouwd, zodat er steeds nieuw te gebruiken land bijkwam. De oudste straatjes lagen daar, waar nu het Zuilense Laantje en de Geraniumstraat gesitueerd zijn. Eind 17e eeuw was Zuilen een rijk agrarisch gebied. Zoals overal bracht het verblijf van de Franse troepen na 1795 een ware ommekeer teweeg. Materieel had Zuilen amper te lijden, maar het Ancien Regime werd bestuurlijk geheel overboord gegooid. In 1810 kregen Zuilen en Swesereng een maire en een adjoint municipal aan het hoofd, terwijl er een conceil municipal van tien leden werd ingesteld. Bij Décret Impérial werden de gerechten Zuilen/Swesereng en Oostwaard bovendien tot een mairie samengevoegd. Het einde van de Franse tijd in 1813 had geen onmiddellijke invloed op het plaatselijke bestuur, alleen heette de maire voortaan burgemeester. In het staatsbestel ontstond de gemeente Zuilen. De grondwet van 1848 en de daaruit voortvloeiende gemeentewet van 29 juni 1851 stelden de Raad aan het hoofd van de gemeente. Het bestuur ging bestaan uit een Gemeenteraad van 7 personen, een College van Burgemeester en Wethouders en een burgemeester. Aan het eind van de 19e eeuw werd een aanzet gemaakt tot de groei van het plattelandsdorpje. In 1892 werd het Merwedekanaal opengesteld, dat de Utrechtse regio een verbeterde toegang tot de binnenvaarwegen schonk. De stad Utrecht en haar naaste omgeving werden in toenemende mate een knooppunt van wegen en water. Ook de spoorwegen vergrootten de toegankelijkheid van Zuilen. Tot dan toe "hield de wereld op" bij de spoorwegovergang aan de Amsterdamsestraatweg. Verbinding van Utrecht met Zuilen was er nauwelijks. Om (Oud-) Zuilen te bereiken moest men gebruik maken van paard-en-wagen of een bootje, dat enige malen per week voer. In de meeste gevallen liep men. Het grote middel van bestaan in Zuilen was voor velen - naast de landbouw - arbeid op een van de zeven pannenfabrieken, de steenovens of de borstelfabriek. In 1910 telde Zuilen ruim 1100 inwoners. De grote ontwikkeling was in aantocht, niet in het minst omdat er - zoals boven beschreven - grote aanvoerwegen ontstonden. In 1912 besloot de N.V. Werkspoor te Amsterdam tot vestiging van een Wagon- en Bruggenfabriek in Zuilen, en in 1913 kon een aanvang worden gemaakt met het in orde maken van de terreinen voor de bouw van deze fabriek. Dit was het begin van een soort invasie van arbeidskrachten in Zuilen. In 1901 was J.M. de Muinck Keizer een staalgieterij begonnen in de omgeving van Groningen, doch door verschillende omstandigheden werd in 1913 besloten deze over te plaatsen naar Zuilen. Door deze groei van Zuilen met het woningcomplex Elinkwijk en de daaropvolgende uitbreidingen van de gemeente tot vele malen de oorspronkelijke omvang, ontstond een nieuwe fase in de geschiedenis van het dorpje, dat opeens grote vormen had aangenomen. In 1930 telde Zuilen 8632, in 1940 18255 en in 1950 23620 inwoners. Ook Utrecht groeide over zijn grenzen heen. Op het grondgebied van Jutphaas ontstond Hoograven, op dat van Maartensdijk Tuindorp. Ondanks het hechte gemeenschapsgevoel was "Nieuw-Zuilen" een onderdeel van het stadse Utrecht. In 1906 werd voor het eerst gesproken over een herindeling van de gemeentegrenzen; pas in 1954 zou deze haar beslag krijgen. Zuilen als gemeente moest verdwijnen, enige jaren na de herdenking van haar 1200-jarig bestaan. "Oud-Zuilen" ging naar de gemeente Maarssen, "Nieuw-Zuilen" werd opgenomen door Utrecht. De staatscommissie onder leiding van prof. dr. J.E. de Quay hield rekening met de Zuilense gemeenschapsgeest en stelde tegelijk met de opheffing van de gemeente op 1 januari 1954 de "Gemeenschapsraad voor Zuilen" in. De Raad bestond uit 21 leden en vier commissies van ieder vijf leden (sociale zorg, onderwijs/algemene zaken, volkshuisvesting en culturele zaken). Er werd al spoedig heftig gediscussieerd met het gemeentebestuur van "Groot-Utrecht" over de bevoegdheden van de Gemeenschapsraad en de daarmee samenhangende financiële kwesties. Eigenlijk is men daar nooit uitgekomen. De Gemeenschapsraad dichtte zichzelf begrijpelijkerwijs de nodige bevoegdheden toe (het bestaansrecht!), maar het Utrechtse gemeentebestuur trachtte vanaf het begin de Raad te "remmen", om zoveel mogelijk zelf in handen te houden. Ook bij het publiek ontbrak vaak belangstelling en wellicht had men de wijkgedachte wat overschat. Het bleek niet mogelijk van bovenaf kunstmatig de wijkgedachte tot een inspirerende werkelijkheid te maken. Het enige, dat na 1964 - het jaar van de opheffing van de Gemeenschapsraad - van het echte Zuilen overbleef, was de mogelijkheid voor de Burgerlijke Stand te trouwen in het voormalige gemeentehuis.
Bijlage II: Lijsten van burgemeesters en wethouders Lijst van burgemeesters G.H. Stevens 1833 A.C. Hartjens 1833-1856 R.H.J. Veeren 1856-1861 J.C. Plomp 1861-1888 C. Plomp 1888-1903 Jhr. B. Eekhout 1904-1911 F.L.S.F. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuijlen 1911-1916 F.C.C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuijlen 1917-1931 mr. M.M. Kwint 1931-1935 mr. O. Norbruis 1935-1945 Th. A. Dijksman (N.S.B.) 1945 J. Veldman (wnd) 1945 mr. O. Norbruis 1945-1953 Lijst van wethouders (1833)- 1842 A.J. van Manen (1833)- 1838 N.J.G. van Nes 1838-1855 J. Plomp 1842-1848 J.H.Joosten 1848-1860 J.Voorsteegh 1855-1859 W.R. baron van Tuyll van Zuijlen 1860-1861 J.C. Plomp 1860-1885 G. de Lange 1861-1891 J. Naathuis 1885-1906 J. Voorsteegh 1891-1917 W. Weener 1907-1909 C. Plomp 1909-1911 F.L.S.F. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuijlen 1911-1917 M.A. Plomp 1917-1919 K. Korver 1917-1919 E. Meijers 1919 J.G. van Rijn 1919-1920 J. Jonker 1919-1923 D. Voorsteegh 1920-1927, 1929-1933 D.M. Plomp 1923-1929 J.Th. van der Laan 1927-1931 H.F. Heijst 1931, 1933-1941, 1945 J.Vlaming 1931-1940 J.J. Buijs 1931-1941, 1945 N.A. Zachte 1935 J.G. Kuijpers 1940-1941, 1945-1949 A.A. van der Werff 1945-1953 Th.W. Ruygrok 1945-1953 K. Kievit 1949 L. Deen 1949-1953 H.C. de Wit
Bijlage IV (D): Concordantie op de inventaris van de dossiers van de gemeenschapsraad voor Zuilen volgens de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Inv.nr. 2703) Bestuur -2.07; 2701 -2.07.155.2; 2706, 2707 -2.07.35; 2763 -2.07.351; 2721 -2.07.351.12; 2716 -2.07.351.21; 2717 -2.07.351.32; 2718, 2722 -2.07.352.1; 2724-2725 -2.07.352.628; 2723 -2.07.354; 2719, 2720 -2.07.41; 2715 -2.07.515; 2711, 2713 -2.07.516; 2712 -2.07.526; 2714 -2.07.545; 2685, 2690-2692, 2695, 2696-2700, 2703, 2704, 2705, 2708, 2709, 2724-2725 -2.07.545.33; 2710 -2.07.77; 2686-2689, 2679-2684, 2693, 2694 -2.08; 2726 Taak van het orgaan Openbare orde -1.751.11; 2728 -1.754.213; 2731 -1.754.251; 2729 -1.754.255; 2729 -1.754.7; 2730 -1.755.22; 2727, 2732 -1.758.2; 2733 -1.759; 2734 Openbare gezondheid -1.777.51; 2735 -1.777.811.21; 2736 -1.777.83; 2737 -1.778.31; 2738 -1.778.41; 2739 -1.778.51; 2740-2741 -1.778.532.1; 2742 Openbare veiligheid -1.784.2; 2744 -1.788.545; 2743 Verkeer en vervoer -1.811.111.2; 2745 -1.811.111.31; 2745 -1.811.111.5; 2745 -1.811.122; 2746 -1.816; 2747 Economische aangelegenheden -1.824.511.2; 2748 Maatschappelijke zorg -1.842.1.07.354; 2749 -1.842.6; 2750 -1.842.781; 2751 Volksontwikkeling en -opvoeding -1.851.11; 2752 -1.851.2B.06; 2754 -1.851.2.09.1; 2753, 2766 -1.851.3.06.13; 2756 -1.851.361.2; 2755 -1.853.1; 2757 -1.853.21; 2758 -1.855.2; 2759 -1.855.34; 2760 -1.855.6; 2761 -1.856.11; 2762 -1.856.113; 2764 -1.856.14; 2765
Gerecht Zuilen en Swesereng, gerecht Oostwaard, de gemeente Zuilen en de gemeenschapsraad voor Zuilen
De archieven van Zuilen c.s De archieven van de gerechten Zuilen/Swesereng en Oostwaard en van de gemeente Zuilen werden waarschijnlijk tot 1929 bewaard in het gerechts- c.q. gemeentehuis van het dorpje. Toen in dat jaar huize Daalwijk in gebruik genomen werd als gemeentehuis, verhuisden de archivalia naar de zolderruimte van dit pand, met uitzondering van de oud-rechterlijke archieven, die in 1889 overgebracht waren naar het Rijksarchief in de provincie Utrecht. De zolderruimte, waar het "oud-archief" opgeborgen was (overigens viel het de ambtenaar toen ongetwijfeld op, hoe weinig archivalia vóór 1811 bewaard waren gebleven), voldeed allerminst aan de eisen. Op 31 januari 1935 werd daarom besloten tot inrichting van een brandvrije archiefruimte, ook in het toenmalige gemeentehuis. Het in 1942 door Rijksarchivaris Van der Ven tot 1851 geïnventariseerde archief van Zuilen c.a. werd aan het "Oudarchief van de stad Utrecht", de latere Gemeentelijke Archiefdienst, overgedragen op 1 januari 1954, de dag van de opheffing van de gemeente. In 1965 werden de Zuilense retroacta van de Burgerlijke Stand door het Rijksarchief overgedragen en nadat de Gemeentelijke Archiefdienst in 1968 haar nieuwe gebouw aan de Alexander Numankade had betrokken, droeg de afdeling Post- en Archiefzaken van het Utrechtse stadhuis de resterende archivalia van Zuilen aan de gemeentearchivaris over. In deze inventaris zijn de archieven van het gerecht Zuilen en Swesereng uit de periode 1611-1813, van het gerecht Oostwaard uit de periode 1779-1811, en van de gemeente Zuilen over 1813-1953 (1955) beschreven. De inventaris wordt gecompleteerd door het archief van de Gemeenschapsraad voor Zuilen uit de periode 1954-1964. Het oudst aanwezige originele stuk dateert uit 1611 (inv.nr. 31). Van 1836 tot 1925 werden alle bij het gemeentebestuur inkomende en uitgaande stukken geordend volgens het agendastelsel: zij werden opgeborgen in agenda-omslagen, geordend naar de beginletter van het onderwerp en in chronologische volgorde. Heel wat stukken, die hiervan afgedwaald waren, heb ik naar hun oude plaats moeten terugbrengen. Aan de andere kant werden stukken soms opzettelijk (?) niet volgens de agenda genummerd, vandaar dat stukken van vóór 1925 ook elders in de inventaris beschreven staan. Andersom zijn soms ook oudere stukken gevoegd in dossiers van na 1925, toen het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd ingevoerd. Wanneer zij een agendanummer droegen heb ik ze weer op hun oorspronkelijke plaats teruggezet. Bij de beschrijving en ordening van de archiefstukken van na 1925 heb ik grotendeels de Basis Archiefcode als leidraad kunnen gebruiken, hoewel er hier en daar voor de duidelijkheid van afgeweken moest worden. Daar waar archivalia onjuist gecodeerd werden, heb ik ook corrigerend te werk moeten gaan. Het archief van de gemeente Zuilen dat gevormd werd onder beheer van de gemeentesecretaris, heb ik volgens het organisatiebeginsel apart gehouden van archieven van "autonome" diensten en bedrijven. Waar deze autonomie niet duidelijk bleek, zijn de archivalia bij elkaar gebracht, als ontvangen of opgemaakt onder beheer van de gemeentesecretaris. Vandaar dat vergeefs gezocht zal worden naar aparte archieven van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en van de Gemeenteontvanger. Verder ben ik afgeweken van de code bij de ordening van de stukken betreffende de gemeentelijke belastingen. Deze zijn alle geconcentreerd in de inventaris, en niet op onderwerp verspreid. Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle stukken, omslagen, delen etc. doorlopend genummerd. Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een beter overzicht van het archief te krijgen, werden de stukken, die zowel voor de administratie als voor de geschiedenis van geen belang meer waren, uit het archief verwijderd en vernietigd. Hierbij werd toegepast de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven dagtekenende van na 1850" en de "Handleiding opbouw Archief Gemeentesecretarie", uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het algemeen werd minder vernietigd dan volgens bovenstaande publicaties strikt genomen geoorloofd is. Alle archivalia die ouder dan 25 jaar zijn, zijn openbaar, met uitzondering van de inv.nrs. 378, 1330, 1331-1378, 1419, 1553, 1589, 1591, 2135, 2136-2137, 2177, 2195, 2446, 2726, die eerst na 50 jaar geraadpleegd mogen worden. Na deze inventarisatie hebben de in deze inventaris beschreven archieven van Zuilen c.s. te zamen een lengte van ca. 97 strekkende kastmeters. De inventaris wordt afgesloten met een nadere toegang op de objectdossiers inzake bouw- en verbouwingsvergunningen (inv.nrs. 1728-1774), een lijst van burgemeesters en wethouders, voor zover de gegevens hiervoor gemakkelijk te achterhalen waren, grafieken van de loop van de Zuilense bevolking vanaf ca. 1815, concordanslijsten op de oude inventarissen en een index op trefwoorden en namen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn collega's mevrouw J.N. van der Meulen voor de broodnodige kritische opmerkingen, de heer I.I. Heerenveen voor het betere sjouwwerk en mevrouw A.A. Engelaar, die de type- en lay-outwerkzaamheden op zich heeft genomen. De bevolkingsgrafieken tot slot zijn visueel gemaakt door mijn echtgenote. 5 december 1985. J.A.C. Mathijssen
Literatuur A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gorinchem, 1839-1851. J.E.A.L. Struick, Zuilen. Utrecht-Antwerpen, 1973. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Ridderhofstad Zuijlen, Westbroek en Swesereng. In: Genealogische Bladen III, 1908, p. 522 e.v.
Bijlage IV (E): Concordantie op de retroacta van de burgerlijke stand 628a/187; 9 628b/188; 10 628c, 629b/189; 11 630a/190; 12 630b/191; 13 630x/192; 14-15 631/193; 16
Bijlage III: De bevolking van de gemeente Zuilen van 1811-1900
Bijlage I: Objectdossiers inzake bouw- en verbouwingsvergunningen, alfabetisch-numeriek op straatnaam/huisnummer geordend N.B. Vervalt. Opgenomen in de serie bouwvergunningen en bouwtekeningen van de gemeente Utrecht over 1910-1953 onder de nrs. 12181-12829. Deze serie is toegankelijk aan de hand van de Lijst van bouwtekeningen 1910-1953. Vervalt. Opgenomen in de serie bouwvergunningen en bouwtekeningen van de gemeente Utrecht over 1910-1953 onder de nrs. 12181-12829. Deze serie is toegankelijk aan de hand van de Lijst van bouwtekeningen 1910-1953 .
Bijlage IV (C): Concordantie op de inventaris van de dossiers van de gemeente Zuilen volgens de code van de vereniging van nederlandse gemeenten (inv.nrs. 311-313) Lokaal bestuur Het organisme -2; 300-302, 305,364 -2.07.12; 303, 307, 316, 1587 -2.07.13; 315 -2.07.15; 323, 327, 330 -2.07.151; 317-321, 322, 324, 325 -2.07.155.1; 328 -2.07.155.2; 329 -2.07.2; 331 -2.07.22; 334 -2.07.23; 331, 333 -2.07.281; 335-336 -2.07.31; 468 -2.07.35; 1886 -2.07.351; 415-416, 417,423, 435, 439, 451, 457 -2.07.351.11; 406, 407 -2.07.351.12; 404, 408-413, 414 -2.07.351.13; 420 -2.07.351.14; 419 -2.07.351.18; 1299-1304 -2.07.351.21; 449 -2.07.351.32; 424, 425-431, 432-434, 440-443, 444, 446, 448 -2.07.351.33; 447 -2.07.351.34; 455 -2.07.351.4; 456 -2.07.351.5; 463 -2.07.351.52; 405 -2.07.351.54; 403 -2.07.352; 332, 338, 464, 469, 546 -2.07.352.1; 776-799, 808-1173 -2.07.352.11; 666-691 -2.07.352.62; 466 -2.07.352.621; 1192 -2.07.352.622; 1221 -2.07.352.626; 1194, 1201 -2.07.352.627; 1192, 1813 -2.07.352.65; 465, 1842 -2.07.352.651; 465 -2.07.352.71; 664, 1211-1216, 1218 -2.07.352.75; 1220 -2.07.353.22; 308 -2.07.353.24; 460, 461, 462 -2.07.353.3; 299, 1888 -2.07.353.31; 304 -2.07.353.6; 459 -2.07.353.7; 422 -2.07.354.1; 450 -2.07.354.3; 454, 1673 -2.07.355.5; 388 -2.07.41; 399 -2.07.415.1; 392 -2.07.443.51; 391 -2.07.446; 393 -2.07.51; 73-79, 82-106, 345, 397, 398 -2.07.515; 353, 354, 355, 356 -2.07.516; 341-343, 352, 373-376 -2.07.52; 365 -2.07.526; 378, 379, 380, 381 -2.07.531; 377 -2.07.532; 363 -2.07.533; 382 -2.07.534; 383 -2.07.545; 389 -2.07.55; 384-385, 387 -2.07.571.2; 1193 -2.07.76; 780, 1433, 1438 -2.07.77; 107-139 -2.07.85; 339, 340 Personeel -2.08; 1330,1331-1378, 1379, 2453, 2541 -2.08.17; 1319, 1320, 1321, 1322, 1326 -2.08.172; 1323, 1324, 1325 -2.08.22; 1328 -2.08.258; 1398 -2.08.3; 1327 -2.08.353; 1380 -2.08.354; 1380 -2.08.38; 1398 -2.08.392; 1398 -2.08.47; 1329 -2.08.741; 1381-1382, 1383, 1384 -2.08.741.7; 1390 -2.08.742; 1389 -2.08.742.1; 1389 -2.08.742.2; 1389 -2.08.742.3; 1389 -2.08.742.4; 1389 -2.08.742.5; 1389 -2.08.742.91; 1389 -2.08.743.1; 1391-1393 -2.08.743.11; 1391-1393 -2.08.743.5; 1395 -2.08.82; 1396 -2.08.836; 1397 Taak van de organen Eigendommen -1.711.15; 418 -1.711.6; 1426 -1.712.4; 1429 -1.714; 1223, 1232, 1283 -1.714.11; 1235, 1237 -1.714.12; 1238 -1.714.2; 326 -1.714.31; 1246, 1248, 1250 -1.714.35; 1251, 1252, 1253 -1.714.38; 1255 -1.714.5; 1294 -1.714.521; 1280, 1281-1282, 1286 -1.714.524; 1284, 1285 -1.714.525; 1288 -1.714.527; 1289 -1.714.561; 1290 -1.715.4; 1291 -1.718.7; 1292, 1293 -1.719.11; 1295 -1.719.521; 1312, 1313, 1314, 1315 -1.719.91; 1316 -1.719.92; 1318 -1.719.93; 1296 Openbare orde -1.75; 1434, 1435, 1437 -1.751.1; 1450 -1.752.2; 1442 -1.753.4; 1443 -1.753.7; 1444, 2048 -1.754; 1431, 1445 -1.754.2; 1446 -1.754.21; 1462 -1.754.212; 1462 -1.754.213; 1462 -1.754.25; 1452-1453 -1.754.3; 1448 -1.754.5; 1459 -1.754.71; 1463 -1.754.74; 1464 -1.754.75; 1460 -1.754.91; 1447, 2170 -1.754.93; 1461 -1.755; 1588, 1589 -1.755.1; 1555 -1.755.2; 1469 -1.755.21; 1469 -1.755.22; 1469 -1.755.23; 1469 -1.755.27; 1548, 1549 -1.755.3; 1573 -1.755.31; 1550, 1596 -1.755.33; 1552 -1.755.331; 1574-1583 -1.755.332; 1553 -1.755.337; 1551 -1.755.35; 1585 -1.755.36; 1554, 1586 -1.755.361; 1554 -1.755.61; 1592 -1.755.62; 1593, 1597 -1.755.65; 1590, 1591 -1.756.1; 1595 -1.758; 1601 -1.758.1; 1601-1603 -1.758.18; 1605 -1.758.2; 1604 -1.758.31; 1600 -1.759.1; 1449 -1.759.5; 1439 -1.759.6; 1440, 1468 -1.759.61; 1465, 1466, 1467 -1.759.63; 1436 -1.759.66; 1411 Openbare zedelijkheid -1.76; 1599, 1606 -1.761.1; 1607 -1.761.11; 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 -1.762.1; 1615 -1.762.2; 1615 -1.764; 1606 -1.765; 1616 -1.765.4; 1616 Openbare gezondheid -1.772.5; 1617 -1.773.11; 1425, 1620, 1627 -1.773.12; 1618, 1619, 1622, 1623, 1624, 1625,1626 -1.773.121; 1621 -1.774; 1628, 1629, 1633, 1634, 1635, 1636 -1.774.4; 1637 -1.774.7; 1631, 1632 -1.774.8; 1638 -1.776.1; 1641, 1642, 1643 -1.776.11; 1639 -1.776.12; 1640 -1.776.3; 1644 -1.776.7; 1645 -1.777.1; 1681 -1.777.51; 1646, 1647, 1648-1665, 1666, 1667, 1668 -1.777.6; 1674, 1678, 1679, 1680 -1.777.61; 1669, 1670 -1.777.611; 1297, 1298, 1670, 1671, 1672, 1673 -1.777.612; 1242, 1243, 1245, 1675, 1676, 1677 -1.777.81; 1696 -1.777.811; 1682, 1683, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 -1.777.812; 1684, 1685, 1686, 1697, 1698 -1.777.813; 1701 -1.777.814; 1699, 1700, 1702 -1.777.83; 1703, 1704, 1705 -1.778; 1219 -1.778.2; 1706, 1707 -1.778.31; 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714-1715, 1718 -1.778.352.1; 1199 -1.778.41; 1719, 1720, 1721 -1.778.5; 358, 1722, 1723, 1856 -1.778.51; 1724, 1725, 1726-1727 -1.778.511; 1728-1774, 1775-1779, 1780, 1782, 1783, 1784 -1.778.516; 1781 -1.778.52; 1790, 1791, 1792 -1.778.521; 1785-1789 -1.778.522; 1793 -1.778.527; 1794 -1.778.532; 1795-1797, 1798, 1799-1810, 1812, 1813 -1.778.532.1; 1197, 1814, 1815, 1816, 1817-1819, 1820, 1821, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836-1837, 1838, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 2168 -1.778.532.3.; 1822, 1823, 1824, 1825, 1840, 1847 -1.778.533; 1857 -1.778.534; 1781 -1.778.54; 1869 -1.778.541; 1865 -1.778.544; 1866 -1.778.545; 1858-1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 -1.778.56; 1876 -1.778.562; 1877 -1.778.591; 1878 -1.779.1; 1879, 1880, 1881 Openbare veiligheid -1.78; 1882, 2492, 2494, 2495, 2511, 2517, 2522, 2524 -1.78.07.15; 2513 -1.78.07.23; 2518 -1.78.07.35; 2514 -1.78.07.57; 2531 -1.78.08.743.5; 2505 -1.78.08.86; 2521 -1.782; 2530 -1.782.07.353; 2516, 2520 -1.782.07.353.91; 2506 -1.782.07.354; 2515, 2519, 2520 -1.782.07.854; 2500-2504 -1.782.08; 2497, 2498 -1.782.08.17; 2499 -1.782.08.86; 2507 -1.782.2; 2512 -1.782.3; 1883 -1.782.8; 2523 -1.783.2; 1900, 1901 -1.783.6; 1903 -1.784.3; 1399, 1402, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890, 1896, 1898, 1899, 1904 -1.784.3.07.353.23; 1889 -1.784.3.07.353.6; 1892, 1894 -1.784.3.07.353.7; 1895 Waterstaat -1.79; 1905 -1.791.17; 1906 -1.792.2; 1907 - Verkeer en vervoer -1.811.111; 1311, 1908, 1909-1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1962 -1.811.111.32; 1948 -1.811.111.33; 1949 -1.811.111.5; 1950-1952, 1953, 1954 -1.811.111.6; 1958 -1.811.111.7; 1959 -1.811.111.8; 1960 -1.811.111.91; 1955, 1956, 1957, 1961 -1.811.112; 1963, 1976, 1977 -1.811.112.1; 1965-1975 -1.811.112.2; 1965-1975 -1.811.113; 1978 -1.811.121.1; 1979 -1.811.121.2; 1982 -1.811.122; 1984 -1.811.122.1; 1983, 1984 -1.811.122.6; 1984 -1.811.122.7; 1984 -1.811.123; 1985, 1986 -1.811.123.2; 1987 -1.812; 1989 -1.812.111; 1988 -1.812.117; 1988 -1.812.5; 1990 -1.813; 1999 -1.813.11; 1992, 1995, 1996, 1997, 1998 -1.813.113; 1991, 1993 -1.813.119.1; 1994 -1.813.22; 2000 -1.816; 2001 -1.818; 2002, 2003, 2004 Economische aangelegenheden -1.82; 2039, 2040, 2041, 2042 -1.823; 2045 -1.823.1; 2007, 2008, 2009 -1.823.112; 2010 -1.823.116.5; 2011 -1.823.15; 2012, 2013 -1.823.51; 2016 -1.823.6; 2017 -1.824; 2019, 2020, 2021, 2022, 2028, 2059 -1.824.1; 2034 -1.824.111; 2025, 2026, 2027 -1.824.112; 2023, 2027 -1.824.5; 2029 -1.824.511.1; 2030 -1.824.518.21; 2031, 2032, 2033 -1.824.53; 2035, 2036 -1.824.53.07.352; 2462 -1.824.53.07.352.11; 2455 -1.824.53.07.353; 2458, 2460 -1.824.53.07.354; 2459 -1.824.534.2; 2037 -1.824.6; 2018 -1.827; 2048 -1.828.2; 2049 Arbeid -1.83; 2050 -1.832; 2051 -1.835; 2052, 2053, 2054 -1.836; 2056, 2060, 2062, 2087, 2088, 2089, 2097, 2098, 2099 -1.836.07.35; 2204 -1.836.08.4; 2061 -1.836.08.83; 2209, 2212 -1.836.2; 2057 -1.837.1; 2063 -1.838.1; 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069 -1.838.22; 2070 -1.839.6; 2082, 2083, 2086 -1.839.61; 2058, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2078, 2080, 2081, 2084, 2085 -1.839.67; 2075 Maatschappelijke zorg verzekeringswezen -1.84.07.77; 2108, 2110 -1.841; 2104, 2105, 2106, 2107, 2147, 2149, 2151 -1.841.07.35; 2109 -1.841.7; 2146 -1.841.81; 2152 -1.841.93; 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178-2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188-2191, 2192 -1.842; 2100 -1.842.07.77; 2101 -1.842.1; 1421, 2103, 2116, 2119, 2126, 2127, 2130 -1.842.1.07.35; 2139 -1.842.1.07.354; 2113 -1.842.1.07.355; 2112 -1.842.1.07.355.2; 2111 -1.842.1.08; 1423, 1424, 2128 -1.842.11; 2114, 2115, 2117, 2118, 2217 -1.842.13; 2120, 2121-2123, 2124 -1.842.15; 2125, 2127 -1.842.193; 2131 -1.842.198; 2129 -1.842.2; 2132, 2133, 2134, 2136, 2137 -1.842.273; 2214 -1.842.3; 2135 -1.842.4; 2138 -1.842.5; 2144, 2153, 2532, 2536, 2539, 2550-2551 -1.842.5.07.1; 2153 -1.842.5.07.351; 2537 -1.842.5.07.3511; 2538 -1.842.5.07.352.11; 2153 -1.842.5.07.352.18; 2552, 2553-2605 -1.842.5.07.353; 2153 -1.842.5.07.355; 2541 -1.842.5.07.58; 2153, 2540 -1.842.5.07.77; 2143, 2208, 2533-2535, 2606 -1.842.5.07.85; 2153 -1.842.5.07.854; 2153 -1.842.52; 2145 -1.842.53; 2450, 2451, 2461, 2463, 2464 -1.842.53.07.352.65; 2452 -1.842.535; 2466 -1.842.535.4; 2466 -1.842.536; 2465 -1.842.55.07.77; 2536 -1.842.6; 2156 -1.842.7; 2159, 2167 -1.842.71; 2169 -1.842.73; 2157 -1.842.74; 2158 -1.842.77; 2162 -1.842.78; 2160, 2161, 2163-2165, 2166 -1.842.913; 2193, 2194 -1.842.93; 2198-2199, 2200, 2201 -1.842.931; 2197 -1.842.95; 2202 -1.842.973; 2204, 2205 -1.842.973.07.83; 2207 -1.842.98; 2215 -1.842.99; 2195 -1.845; 2196 -1.848.41; 2216 -1.848.422; 2218 Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie -1.851; 359, 360, 361, 2283, 2284, 2366 -1.851.01.08.26; 2245 -1.851.01.08.741; 2247 -1.851B.06; 2355-2360, 2361-2362 -1.851.11; 2219, 2347 -1.851.11B; 2240, 2251, 2285, 2286, 2287, 2288, 2309, 2382 -1.851.11.01.08; 2249 -1.851.11A.01.08; 2250 -1.851.11.02.2; 1260 -1.851.11.02.3; 2222 -1.851.11.02.7 -2; 2368, 2369 -1.851.11B.06; 2310 -1.851.11.06.1; 2220 -1.851.11B.07 -2; 2345 -1.851.11.07.2; 2354 -1.851.11.09.1; 2221 -1.851.2; 1331-1378 -1.851.2.01.08; 2246, 2256, 2258-2262 -1.851.2A.01.08; 2257 -1.851.2A.01.08.23; 2254, 2255 -1.851.2A.01.08.741; 2263 -1.851.2A.01.08.742; 2264 -1.851.2.01.08.742.2; 2248 -1.851.2A.01.08.743.12; 2265, 2266 -1.851.2A.02; 2225, 2226, 2252 -1.851.2.02.15; 2270, 2282 -1.851.2A.02.17; 2272, 2273 -1.851.2.02.2; 1261, 1262, 1263-1265 -1.851.2.02.4; 1277 -1.851.2A.02.4; 2236 -1.851.2A.02.42; 2307 -1.851.2A.02.45; 2306, 2307 -1.851.2.02.46; 2223, 2235 -1.851.2A.02.6; 2241 -1.851.2.02.7 -2; 2224, 2337, 2367, 2378, 2379, 2381 -1.851.2.02.72; 2380 -1.851.2A.02.92; 2243 -1.851.2.04.5; 2275-2280, 2290, 2291, 2293, 2294 -1.851.2.04.6; 2295, 2296, 2297 -1.851.2A.05.2; 2292 -1.851.2B.06; 2365 -1.851.2A.06.1; 2311-2320 -1.851.2B.06.1; 2321-2330 -1.851.2A.06.07.23; 2331 -1.851.2A.06.12; 2332 -1.851.2A.06.13; 2333 -1.851.2A.06.3; 2334, 2335 -1.851.2A.06.32; 2336 -1.851.2.07 -2; 2370-2371, 2372, 2373-2375 -1.851.2B.07 -2; 2338-2344 -1.851.2B.08.17; 2253 -1.851.2.09.1; 2298, 2299, 2304, 2668 -1.851.2.09.2; 2302, 2303 -1.851.2.09.21; 2300 -1.851.2.09.22; 2301 -1.851.2.09.8; 2305 -1.851.2A.09.8; 2308 -1.851.24A; 2271 -1.851.24B; 2346, 2363 -1.851.24.07 -3; 2364 -1.851.24.07.2; 2230 -1.851.25; 2227, 2228 -1.851.31A.01.08; 2268 -1.851.31.01.08.23; 2267 -1.851.31A.01.08.741; 2269 -1.851.31A.02.17; 2274 -1.851.31.02.2; 1263-1265, 1278, 1279 -1.851.31A.02.2; 1261 -1.851.31A.02.4; 2237 -1.851.31.02.45; 2242 -1.851.31A.02.92; 2244 -1.851.31.06; 2333 -1.851.31.07.2; 2348 -1.851.32; 2353 -1.851.32B.07.2; 2353 -1.851.33; 2229 -1.851.34; 2353 -1.851.34B.07.2; 2353 -1.851.36.06.1; 2289 -1.851.36.07 -2; 2349-2352 -1.851.361; 2231 -1.851.365; 2233 -1.851.37; 2232 -1.851.39; 2234 -1.852.11; 2383 -1.852.12; 262-268, 269-274, 275-297, 308 -1.852.13; 2384 -1.852.7; 2046, 2047 -1.853.1; 2385, 2386, 2387, 2388 -1.853.2; 1441, 1451, 1456, 1457, 2389 -1.853.21; 2014 -1.853.222; 2390 -1.854.1; 2391 -1.854.18; 2391 -1.855.2; 2393, 2394 -1.855.3; 362, 2395, 2396 -1.855.34; 2395 -1.856.113; 2399, 2400 -1.856.4; 2402 -1.856.8; 2402, 2403 -1.857.3; 2404 -1.858.14; 2401 Landsverdediging -1.865; 2418-2430, 2444 -1.865.237; 2439-2440 -1.865.27; 2443 -1.865.28; 2439-2440, 2441 -1.865.282.1; 2439-2440 -1.865.283; 2439-2440 -1.865.286; 2439-2440 -1.865.287; 2439-2440 -1.865.288; 2442 Justitie -1.87; 2445 -1.871.11; 2446 -1.871.283; 2447 -1.876.4; 2448 -1.878.1; 2449 Regionaal bestuur -3.07.51; 396 Centraal bestuur -4.07.53; 394-395 -4.07.531; 2392 Electriciteitsbedrijf I 07.1; 2467 I 07.12; 2474 I 07.352.11; 2469 I 07.352.18; 2470 I 07.352.65; 2472 I 07.352.71; 2473 I 07.353.5; 2478 I 07.354.3; 2476 I 07.354.5; 2471, 2475, 2477 I 08.17; 2468 Kabinet II 07; 1413 II 07.352.11; 337 II 07.353.7; 458 II 07.354; 452, 453 II 07.77; 306 II 08; 1414 II 08.17; 1405 II 08.22; 1409 II 08.258; 1418 II 08.3; 1404, 1406, 1407, 1408 II 08.31; 1419 II 08.41; 1412 II 08.5; 1417 II 08.741; 386, 1410, 1420 II 08.742.1; 1420 II 08.742.2; 1420 II 08.742.5; 1415 II 08.84; 2398 II 08.86; 1416 Grondbedrijf III 07.35; 2479 III 07.352.11; 2482-2484 III 07.352.17; 2485-2488, 2491 III 07.352.65; 2489 III 07.58; 2480, 2481 Dienst voor sociale zaken IV 07.1; 2608 IV 07.35; 2609 IV 07.351.6; 2625-2660 IV 07.352.18; 2624 IV 07.352.6; 2615-2616, 2617, 2618 IV 07.352.65; 2661 IV 07.58; 2610 IV 07.6; 2612 IV 08; 2611, 2614 IV 08.3; 2613 Woningbedrijf V 07.35; 2662 V 07.351.32; 2667 V 07.351.5; 2666 V 07.352.11; 2663 V 07.352.4; 2664 V 07.352.65; 2665
Datum
1 januari 1611 - 1 januari 1964
Type
  • Archief
Collectie
  • Archieven Utrecht
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media